DAS Research

Lector: Marijke Hoogenboom

De beleidsagenda van DAS Research staat expliciet in het teken om bij te dragen aan de vernieuwing van de Academie voor Theater en Dans en aan de ambitie om zich nog nadrukkelijker als kennisgemeenschap in de stad en als partner van de sector te profileren. De Academie voor Theater en Dans heeft zich gecommitteerd om haar onderwijs te actualiseren en haar studenten ook in de komende jaren een excellente onderwijsomgeving te bieden die de confrontatie aangaat met belangrijke bewegingen in het (internationale) culturele en professionele landschap en de samenleving.

DAS Research opereert in het hart van deze ontwikkeling en heeft de opdracht om relevante vraagstukken vanuit de beroepspraktijk en vanuit het maatschappelijke veld op te pakken. Het wil zo bijdragen aan een stevigere positie van het kunstonderwijs en van de podiumkunsten, ook binnen de innovatieagenda die landelijk op verschillende terreinen geformuleerd wordt.

Het begrip ‘transitie’ is het leidmotief voor DAS Research. De onderzoekseenheid opereert vanuit de urgentie om ingrijpende veranderingsprocessen in de maatschappij en in de podiumkunsten te traceren en te duiden. Wij plaatsen vraagtekens bij de beperkte houdbaarheid van systemen, ideologieën en structuren en investeren in het onderzoek naar alternatieven die kunstenaars, maar ook instellingen en het onderwijs vandaag ontwikkelen. Zoals de herdefinitie van de relatie van het theater met haar publiek, de invloed van digitale beeldcultuur en massamedia, de verbinding tussen artistieke en politieke strategieën, en duurzame productie- en financieringsmodellen. 

Voor de lopende beleidsperiode heeft DAS Research de volgende doelstellingen:

Het onderzoeksklimaat verbeteren, kenniscirculatie stimuleren en de Academie voor Theater en Dans ontvankelijk maken voor innovatie, reflectie en debat.

Het bevorderen van onderzoek in het onderwijs. In bijzonder door het versterken van het theorieonderwijs en de onderwijsontwikkeling in de bacheloropleidingen. 

Aanscherping onderzoeksbeleid en de uitbouw van de DAS Graduate School, om meer mogelijkheden te creëren voor masteropleidingen, onderzoeksprogramma’s en een 3de cyclus in de podiumkunsten.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+