Post-HBO-opleiding Muziekeducatie

M4ME - Musicians for Music Education

Muziekonderwijs in de klas wordt steeds belangrijker. Politiek en maatschappelijk wordt het belang van structurele muziekles onderstreept. Vele basisscholen in heel Nederland geven muziek een vaste plek binnen het curriculum. Omdat deze ontwikkeling om vele hoogopgeleide vakleerkrachten muziek vraagt, gaan muziekscholen en CKV's zich ook steeds meer richten op het aanbod binnen het primair onderwijs.

M4ME, Musicians for Music Education, is een gecertificeerde opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Deze post-HBO-opleiding is bedoeld voor professionele musici die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om in het primair onderwijs op hoog niveau muziekles te kunnen geven. De opleiding duurt één jaar, is vormgegeven volgens het SLO-leerplankader muziek en zeer praktijkgericht.

Met je eigen instrument en jouw werkervaring als basis krijg je een uitgebreid lesprogramma zodat je breed inzetbaar bent in het basisonderwijs (groep 1 - 8). De opleiding is genrevrij en gericht op het werken met een doorgaande leerlijn vanuit de verschillende muzikale domeinen. De aanpak is praktijkgericht, want zowel de theoretische vakken als de instrumentale en de praktijkvakken worden direct toegepast in de stagelessen. Tevens worden er lessen verzorgd door verschillende experts uit binnen- en buitenland.

Het lesprogramma is ontworpen om:
* kennis en vaardigheden te verwerven om in het primair onderwijs muziekeducatie te kunnen geven vanuit een doorgaande leerlijn
* verschillende methodieken te kunnen toepassen
* breed inzetbaar te zijn binnen de basisschool
* ICT en moderne technieken te kunnen toepassen in de lessen
* adequaat te kunnen communiceren en samen te werken binnen en buiten de school
* ook buitenschools met heterogene groepen kinderen te kunnen werken
* te kunnen werken aan je persoonlijke leerdoelen

Aan het eind van de opleiding krijg je een certificaat 'Muziekeducatie voor primair onderwijs' van het Conservatorium van Amsterdam.

De opleiding start in januari 2017 en duurt een jaar.

Duur: 32 lesweken plus 20 weken stage
Studiebelasting: aantal contacturen: 105; stagelessen: 40 uur en 4-8 uur per week voor zelfstudie en stagevoorbereiding
Lesdag: woensdagochtend (9.30-13.00 uur)
Lesgeld: € 3250,-. Dit is inclusief stagebegeleiding, certificaat van het CPION, masterclasses, studiemateriaal en deelname aan de jaarlijkse terugkomdag. De aanschaf van een gitaar komt voor eigen rekening. Het lesgeld kan in termijnen worden voldaan, in overleg met de studentenadministratie van de AHK.

Hoofdlijnen van het curriculum

* Muziekdidactiek en –pedagogiek: vakken als onderwijskunde, methodiek, ontwikkelingspsychologie. Hier komen onder andere de volgende aspecten aan de orde: hoe ga je met groepen kinderen om, hoe leer je een lied aan, hoe ontwikkelen kinderen zich en hoe je vertaal je de theorie naar de praktijk in lange, doorlopende leerlijnen.

* Instrumentale vakken: gitaar, zang en bodypercussie geven je handvatten om op een gevarieerde en flexibele manier muziekles te geven, waarbij je persoonlijke instrumentale vaardigheden worden verbreed en/of verder ontwikkeld.

* Leren omgaan met een jamhub, computerprogramma’s als Garageband en digiborden in de muziekles.

* Twee experts uit Londen, Jane Cutler van de DaCapo methode en Phil Mullen, één van de pioniers van Creative Music Practice, laten de studenten op een intensieve manier kennis maken met twee verschillende  methodieken die hun effectiviteit al decennia lang in Engeland hebben bewezen.

* Er zijn 32 lesweken op het CvA. Daarnaast lopen de studenten 20 weken stage. Alle lesstof wordt direct toegepast in de klas, onder begeleiding van stagebegeleiders en de methodiekdocent.

* Leren reflecteren, feedback geven en ontvangen over je persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van je persoonlijke leerdoelen. Ook komen er communicatieve vaardigheden aan bod om binnen en buiten de school op een goede manier te kunnen samenwerken met alle partners die je in de praktijk zult tegenkomen.

Samenwerking met iPabo
In 2017 gaat de post-HBO-opleiding Muziekeducatie samenwerken met de iPabo. Co-teaching in de stages en het delen van muzikale en pedagogische kennis worden vaste onderdelen van het lesprogramma. Zo kunnen de toekomstige groeps- en vakleerkrachten nog beter worden voorbereid op het geven van muziekles op de basisschool.

Mogelijke werkterreinen
Je kunt na deze opleiding aan de slag in het primair onderwijs. Tevens heb je de vaardigheden om buitenschools met grote heterogene groepen kinderen te werken.

Certificering CPION

De opleiding is erkend als PHBO Registeropleiding. Alle cursisten worden bij succesvolle afsluiting opgenomen in het Landelijk Register Arbituriënten.

Toelatingsexamen

1. Een kort voordrachtstuk spelen op je instrument, met een uiteenzetting hoe je dit in een klassikale muziekles zou gebruiken. Hierbij wordt de kwaliteit van het spel getoetst, alsmede je ideeën over het omgaan met muzikaal materiaal in de klas.

2. Het zingen van een kort (kinder)lied.

3. Deelnemen aan een groepsles bodypercussie. Hier wordt getoetst hoe je in groepsverband functioneert en hoe je reageert op de aangeboden werkmethode.

4. Een kort gesprek naar aanleiding van een motivatiebrief. Het gaat om je visie op muziekeducatie en je persoonlijke motivatie om deze opleiding te volgen.

Fiscale compensatie

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wel zijn er verschillende mogelijkheden voor compensatie als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt. Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en studieboeken, kun je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Meer informatie undefinedvind je hier. Ben je ZZP'er, dan zijn de kosten voor deze opleiding volledig aftrekbaar.

Muziekeducatie doen we samen

Het Conservatorium van Amsterdam en de drie pabo's van Amsterdam, de Pabo van de HvA, de universitaire pabo en de iPabo, zijn het project 'Muziekeducatie doen we samen' gestart. In dit project onderzoeken ze gezamenlijk hoe ze kunnen bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het binnenschoolse muziekonderwijs. Het doel is concrete aanbevelingen te doen over hoe de verschillende curricula beter op elkaar kunnen worden afgestemd en hoe er een vruchtbare samenwerking tussen de opleidingsinstituten gerealiseerd kan worden.

Op 30 maart 2016 vond het symposium 'Muziekeducatie doen we samen' plaats. Tijdens het symposium ontving koningin Máxima uit handen van Lili Schutte het eerste exemplaar van de eindpublicatie van het project. Lees hier meer over het symposium.

Het rapport is ook digitaal beschikbaar, klik op het omslag om het te downloaden.

Informatie

Meer informatie: Lili Schutte

docenten

Lili Schutte studiecoördinator

buitenlandse experts
Jane Cutler DaCapo-methode
Phil Mullen Creative Music Practice

theoretische en doceervakken
Hans van de Veerdonk vakdidaktiek en methodiek
Liza Hendriks onderwijskunde
Marieke Oremus ontwikkelingspsychologie

instrumentale vakken
Bas Fortgens gitaar
Olaf Keus bodypercussie
Marina Besselink zang
Paulina Dubaj jamhub en ICT

diverse gastdocenten

Aanmelden

Deadline voor aanmelden is 7 december 2016. Mail naar het studiesecretariaat voor het aanmeldingsformulier.

De toelatingsexamens vinden plaats in november en december 2016. De opleiding start in januari 2017.

Voor vragen en meer informatie neem contact op met Lili Schutte.

citaten

'Ik doe de Opleiding Muziekeducatie om op een speelse en inhoudelijk sterke wijze muzieklessen aan kinderen op de basisschool te kunnen verzorgen. Lesgeven aan kinderen is een van de belangrijkste activiteiten in mijn werk als musicus.'
Herman Rouw student

'Muziekles inspireert en leert kinderen bijvoorbeeld onmisbare vaardigheden als luisteren en concentreren. Nu hebben nog veel kinderen niet of nauwelijks muziekles en laat de kwaliteit vaak te wensen over. Door het een vaste plek te geven op de basisschool krijgen vanaf volgend schooljaar alle Amsterdamse kinderen muziekles.'
Carolien Gehrels Wethouder Kunst en Cultuur Amsterdam

'Kinderen die muziekonderwijs krijgen, hebben een sneller en beter leesbegrip dan kinderen die geen muziek hebben. Ook ontwikkelen ze een groter vocabulaire en onthouden ze gemakkelijker woorden. De baten van het actief participeren van kinderen in muziekgroepen (orkesten of bands) en het gezamenlijk toewerken naar een uitvoering, lopen uiteen van meer discipline, teamwork, samenwerking, zelfvertrouwen tot meer sociale vaardigheden.'
S.Hallam 'The power of music: its impact on the intellectual, social and personal development of young people'
http://ijm.sagepub.com/content/28/3/269.abstract)UK

'Canadees onderzoek laat zien dat kinderen die muzieklessen volgden (piano, zang of viool), in vergelijking tot kinderen die geen muzieklessen volgden, na een jaar significant beter scoorden op een reeks van cognitieve taken, reikend van IQ en taalbegrip tot concentratie en leervermogen.'
H. Koning, E. Scherder, D. Swaab 'Amuzikaal zijn is een uitzondering', Volkskrant, 18-6-2011

'Ik heb veel geleerd en het heeft mij echt veranderd als docent in positieve zin. Ik ben er zelfverzekerder door geworden.' (2014)

'Verrijkende en inspirerende opleiding met goede, vakkundige docenten.' (2015)

Meer muziek in de klas

Website undefinedMeer muziek in de klas

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+