Collegegeld

Als je je als student (her)inschrijft aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ben je verplicht om collegegeld te betalen. De hoogte van het collegegeld hangt onder andere af van de inschrijfvorm, de opleiding waar je je voor inschrijft en je nationaliteit.

Als AHK-student kun je het verschuldigde bedrag in één of tien gelijke termijnen via een automatische incasso af laten afschrijven.

Betaalmethode

Wizard collegegeld

Wettelijk tarief

Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2017-2018 is door het Ministerie van OCW vastgesteld op 2.006. 

Je komt in aanmerking voor het wettelijke tarief als je:

  • de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte hebt (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
  • niet al in het bezit bent van een bachelorgraad behaald na 31 augustus 1991 (of een mastergraad als je je voor een master inschrijft).

De uitzonderingen die wel in aanmerking komen voor het wettelijke tarief, zijn studenten met:

  • een eerder behaald bachelor- of masterdiploma die zich inschrijven voor een docentenopleiding, mits het eerder behaalde diploma niet op het gebied van educatie of gezondheidszorg was;
  • de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit;
  • een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
  • een geldige verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
  • een geldige verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
  • een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
  • een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
  • een verblijfsdocument ‘duurzaam verblijf Burgers van de Unie’.

Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Centrale Studentenadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig).

Instellingstarieven

Kom je niet in aanmerking voor het wettelijke collegegeldtarief, dan betaal je het zogenaamde instellingstarief. Deze instellingstarieven worden jaarlijks door de AHK zelf vastgesteld.

De instellingstarieven gelden voor deeltijdopleidingen, niet-bekostigde opleidingen, voor studenten van buiten de EER en voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een bachelor inschrijven, en voor studenten die eerder een masterdiploma hebben behaald en zich opnieuw voor een master inschrijven.

Studievorm Opleiding Instellingstarief
bachelor voltijd Muziek, Docent muziek, Dans, Docent dans, Theater, Theaterdocent, Docent beeldende kunst en vormgeving, Cultureel erfgoed, Film en televisie € 4.875
bachelor deeltijd verkort programma Docent beeldende kunst en vormgeving € 7.950
master voltijd Muziek, Choreografie, Opera, Theater, Film € 4.875
master deeltijd Kunsteducatie € 4.300
master deeltijd Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur € 7.950
master niet-bekostigd Museology € 10.600

Overige tarieven

Let op: onderstaande tarieven hebben betrekking op het studiejaar 2016-2017. De tarieven voor 2017-2018 worden binnenkort bekendgemaakt.

Vooropleidingen
- vooropleiding bachelor Muziek (Klassieke muziek en Jazz): € 1.200
- voorbereidende cursus master Muziek: vanaf € 3.000
- Sweelinck Academie en Junior Jazz College: € 1.200
-
Sweelinck Academie Percussion Friends: € 1.500
- vooropleiding Nationale Balletacademie: € 1.100
- 5 o'clock class (Academie voor Theater en Dans): Junior € 550, Teen € 825, Peer € 925
- cursussen Bouwtechniek, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur: € 950

post-hbo-onderwijs
- Beroepskunstenaars in de klas: € 2.750
- post-hbo-opleiding Muziekeducatie: € 3.250

Examengeld
- inschrijving als extraneus: € 900

Collegegeldkrediet

Buitenlandse studenten uit een land binnen de EU/EER kunnen onder bepaalde voorwaarden een collegegeldkrediet aanvragen bij undefinedDUO.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren kun je terecht bij undefinedje decaan of bij DUO.

Toelichting bij de instellingstarieven

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit geldt ook voor studenten van buiten de EER. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

zie ook
undefinedAHK-regeling instellingstarieven (PDF)

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+