Amsterdams hoger onderwijs slaat handen ineen voor studentenhuisvesting

Gepubliceerd op

De verwachting is dat het aantal studenten in Amsterdam in de komende vijf jaar met zo'n 22.000 toeneemt. Meer studenten betekent dat ook de vraag naar huisvesting toeneemt. De Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs hebben daarom de handen ineengeslagen en het visiedocument 'Studeren in de Topstad' opgesteld.

De studentenaantallen van de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen stijgen de laatste jaren aanzienlijk. De verwachting is dat het aantal voltijdstudenten in Amsterdam in de komende vijf jaar met zo'n 22.000 toeneemt. Meer studenten betekent dat ook de vraag naar huisvesting toeneemt. Als Amsterdam als ‘Topstad' wil blijven concurreren met andere wereldsteden is het cruciaal om nationaal en internationaal talent aan te trekken. Huisvesting is hierbij een essentiële voorwaarde. De Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs hebben daarom de handen ineengeslagen en het visiedocument 'Studeren in de Topstad' opgesteld.

Al in 2006 is voor de collegeperiode 2006-2010 vastgesteld dat er een toename van circa 7.600 huisvestingseenheden voor studenten nodig is. Van deze ambitie moeten nog 4.200 eenheden gerealiseerd worden. Door stijgende studentenaantallen in de periode 2010-2014 ontstaat er een aanvullende behoefte aan studentenhuisvesting. De Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen verwachten dat het aantal voltijdstudenten kan oplopen van circa 87.100 in het studiejaar 2008-2009 tot 109.000 studenten in het studiejaar 2014-2015: een toename van zo'n 22.000 studenten. Dit vertaalt zich naar een huisvestingsbehoefte van minimaal 9.900 extra huisvestingseenheden in 2014. Hiervan zijn 3.200 eenheden nodig voor de opvang van internationale studenten. Wat betreft buitenlandse promovendi is de verwachting dat tot en met 2014 zo'n 240 extra wooneenheden nodig zijn. Zonder deze extra inspanningen loopt Amsterdam (internationaal) toptalent mis. Alle ramingen zijn gevalideerd door RIGO Research en Advies.

Gezamenlijke inspanning
Het visiedocument is geïnitieerd door de UvA en de VU, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Gerrit Rietveld Academie en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Studentenhuisvesting is een gemeenschappelijk belang van vele partijen die bij het wel en wee van de stad betrokken zijn. Het vergt een gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat ook toekomstige lichtingen nationaal en internationaal talent in de stad terecht kunnen. In aanloop naar het visiedocument hebben de instellingen dan ook intensief gesproken met woningbouwcorporaties, de Amsterdamse stadsdelen, de gemeenten Amsterdam, Diemen en Amstelveen, vertegenwoordigers van politieke partijen, studentenraden en -vakbonden en andere stakeholders. De gemeente Amsterdam is een actieve gesprekspartner geweest in het hele traject en is naar aanleiding van de bevindingen van de Amsterdamse onderwijsinstellingen met een Plan van Aanpak Studentenhuisvesting 2009-2014 gekomen. Wethouder Gerson nam het visiedocument op dinsdag 16 februari jl. in ontvangst.

In het visiedocument wordt niet alleen ingegaan op te verwachten studentenaantallen en de daarmee samenhangende huisvestingsvraag voor de periode 2010-2014; ook komt de vraag waarom de student zijn huisvesting waard is uitgebreid aan de orde. In het algemeen kan worden gesteld dat studenten een significante bijdrage leveren aan de regionale economie, een bijdrage die door TNO is becijferd op gemiddeld 25.000 euro per student per jaar. Maar ook op sociaal en cultureel gebied zijn studenten erg belangrijk voor de stad.

Presentatie visiedocument
Het visiedocument Studeren in de Topstad wordt op vrijdag 12 maart om 16.30 uur officieel  gepresenteerd in het Comedy Theater in Amsterdam. De bijeenkomst is een ontmoeting tussen de Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen, studentvertegenwoordigers (o.a. ASVA), Amsterdamse politici (stadsdelen en gemeente), woningbouwcorporaties, commerciële studentenhuisvesters en vastgoedontwikkelaars. Na de presentatie vindt een publieksdebat plaats en ontvangt de Amsterdamse wethouder van Volkshuisvesting Hans Gerson van de studentenvakbonden en onderwijsinstellingen een symbolische waardecheque van 550 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt de waarde van de nieuwe studenten in de periode 2010-2014 voor de stad Amsterdam (22.000 nieuwe studenten maal 25.000 euro per student).

Klik hier om het visiedocument te downloaden (PDF)

Delen