NVAO positief over de Kwaliteitsafspraken en kwaliteitszorg van de AHK

Gepubliceerd op

De AHK heeft prachtige beoordelingen ontvangen van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) voor haar plannen voor de Kwaliteitsafspraken én voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Over de plannen van de AHK voor de kwaliteitsafspraken brengt de NVAO positief advies uit aan de minister van OCW. Neemt de minister dit advies over, dan is het geld voor die plannen vanuit het ministerie gegarandeerd, mits de AHK de projecten goed blijft evalueren en bijstellen in overleg met de medezeggenschap. Over de Instellingstoets Kwaliteitszorg, die de AHK in het najaar doorliep, heeft de NVAO een positief besluit genomen. Dat betekent dat de AHK ‘in control’ is en dat de afzonderlijke opleidingen een beknopter accreditatietraject kunnen doorlopen.

Het oordeel van de NVAO is gebaseerd op de adviezen van een extern en onafhankelijk panel van experts. De AHK is trots op de uitkomsten van beide trajecten, waarbij de medezeggenschapsraden en andere studenten en medewerkers betrokken zijn geweest. Die bijdragen, zowel in de planvorming als in de gesprekken met de NVAO, zijn erg belangrijk en waardevol.

Kwaliteitsafspraken
De Kwaliteitsafspraken gaan over de middelen die zijn vrijgekomen om te investeren in het onderwijs nadat de basisbeurs is afgeschaft. Met betrekking tot de plannen voor de Kwaliteitsafspraken oordeelt de NVAO dat er heldere keuzes zijn gemaakt die aansluiten bij het Strategisch Plan van de AHK. Ook doen de plannen goed recht aan de context van de zes academies en de specifieke behoeftes van studenten en docenten binnen de academies. Er is ook veel waardering voor de hogeschoolbrede projecten. De minister neemt binnenkort een besluit op basis van het advies van de NVAO.

Instellingstoets Kwaliteitszorg
Bij de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) onderzoekt de NVAO in welke mate het kwaliteitszorgsysteem van de instelling bijdraagt aan borging van de kwaliteit van het onderwijs en in welke mate er een ‘duurzame kwaliteitscultuur’ is binnen de instelling. Het panel concludeert in haar adviesrapport dat de AHK een krachtige en doorleefde kwaliteitscultuur heeft en stelselmatig werkt aan de verbetering van onderwijskwaliteit. De ambitie om bij de top van het werkveld te horen, maakt dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van onderwijs en intensief betrokken zijn bij verbeteringen en het zoeken naar innovaties. De AHK heeft volgens de NVAO een adequaat systeem om de onderwijskwaliteit op structurele wijze te monitoren. De combinatie van de verschillende formele evaluaties en informele gesprekken maakt dat een veelzijdig beeld ontstaat over de kwaliteit van het onderwijs.

Aanbevelingen
Uit gesprekken met studenten en medewerkers is gebleken dat zij crossovers tussen academies zeer waarderen en eraan toe zijn gezamenlijk (meer) thema’s of projecten aan te pakken. Daarnaast kan de kritische inbreng versterkt worden door de interne dialoog met studenten, medewerkers en het werkveld meer systematisch te organiseren, aldus de NVAO. Tenslotte beveelt de NVAO aan om de facilitering van de medezeggenschap te verbeteren.

De Hogeschoolraad en het College van Bestuur zijn in gesprek om de rol van de medezeggenschap verder te versterken. Onderdeel hiervan is dat in de komende jaren uitvoering, evaluatie en bijstelling van de projecten binnen de Kwaliteitsafspraken met de medezeggenschap worden besproken.

Delen