AHK en sociale veiligheid

Gepubliceerd op

De afgelopen tijd zijn er diverse artikelen in de media verschenen over sociaal onveilige situaties aan kunsthogescholen en -instituten. Tevens is er in recente publicaties kritiek geleverd op bepaalde onderwijsmethoden die in het kunstonderwijs worden of werden toegepast.

Wij willen benadrukken dat sociaal onveilige situaties, misbruik, intimidatie, e.d. voor de AHK volstrekt ontoelaatbaar zijn. Het past niet bij wie we willen zijn, hoe we les willen geven en willen samenwerken; onze hogeschool moet voor iedereen een veilige omgeving zijn. We hebben in de afgelopen jaren naar aanleiding van de voorvallen die toen aan de orde waren onze interne cultuur en regelgeving uitgebreid tegen het licht gehouden en verbeterd. Om een sociaal veilige omgeving te garanderen moet hier binnen de hogeschool, academies en opleidingen regelmatig over worden gesproken; dit is een voortdurend proces.

In het kunstonderwijs, waarbij nabijheid, zowel mentaal als fysiek, vaak onderdeel is van het studie- en werkproces vraagt een veilige studie- en werkomgeving om extra aandacht. Daarom hanteren we een strikt beleid en zijn er uitgebreide regelingen op het gebied van integriteit en sociale veiligheid.

De AHK en de academies willen een sociaal veilige studie- en werkcultuur, waarin professionele gedragsnormen gelden en waarbij duidelijk is wat de grenzen zijn. (Seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie zijn ontoelaatbaar. In de gedragscode Sociale veiligheid is omschreven wat wordt verstaan onder een goede professionele houding bij interpersoonlijke contacten, met speciale aandacht voor eisen aan docenten. De gedragscode en de klachtenregeling worden uitgereikt als je met een baan bij de AHK start. Tevens wordt aan alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. 

De AHK beschikt over een netwerk aan vertrouwenspersonen (onder wie een externe vertrouwenspersoon) met wie studenten en medewerkers altijd contact kunnen opnemen wanneer er sprake is van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan ondersteunen en adviseren bij het eventueel indienen van een klacht bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. De AHK heeft tevens een klachtenloket, waar (oud-)studenten en (oud-)medewerkers terecht kunnen met een klacht over een actuele situatie of een uit het verleden. Deze behandelen we te allen tijde met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Mocht u oud-student of oud-medewerker van de AHK zijn en naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot meldpunt@ahk.nl. Uiteraard zal elke melding zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Ook kunt u terecht bij mores.online.

Delen