Reactie CvB op eisen van groep ATD-studenten

Gepubliceerd op

In navolging van ons bericht aan alle studenten en medewerkers van 13 mei, dat wij op 29 mei ook deelden op onze website, publiceren we het hiernavolgende bericht aan onze community ook zowel op intranet als hier.

Beste studenten en collega's,

De situatie in het Midden-Oosten, en in het bijzonder het gruwelijke conflict tussen Israël en Hamas, blijven de gemoederen binnen onze hogeschoolgemeenschap begrijpelijkerwijs flink bezighouden. Het leed dat daar veroorzaakt wordt, raakt ons allemaal.

Binnen de ATD zijn er afgelopen weken sit-ins geweest van een groep studenten die hun afschuw en zorgen op die manier vreedzaam kracht bij hebben gezet. Zoals we in onze brief van 13 mei al aangaven, is er op onze hogeschool ruimte voor zulke acties. Vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie zijn democratische grondrechten en staan op geen enkele manier ter discussie.

Tijdens de sit-ins heeft de groep studenten een aantal eisen ('demands’) aan ons gesteld. Als college van bestuur zijn we daarom vandaag, 19 juni, met de studenten in gesprek gegaan. We delen hierbij onze reactie met de bredere gemeenschap binnen onze hogeschool, omdat we weten dat er op meerdere plekken vragen hierover leven. Onze reacties vinden jullie onderaan dit bericht.

We willen nogmaals benadrukken dat we er veel waarde aan hechten dat onze hogeschool een plaats is voor kunst, debat, reflectie en meningsvorming. Het is onze verantwoordelijkheid om dit te faciliteren en ruimte te bieden aan meerstemmigheid en verschillende standpunten. 

Onze samenleving is meer dan ooit aan veranderingen onderhevig. Zowel buiten als binnen de AHK-community zal het ongetwijfeld vaker tot belangrijke discussies komen. Dit vraagt om meer aandacht en ruimte voor het voeren van respectvolle dialoog. In het nieuwe studiejaar gaan de directies van de academies met de academieraden en wij als college van bestuur met de Hogeschoolraad in gesprek over de manier waarop we academie- of AHK-brede dialoogsessies kunnen organiseren waarin we onderwerpen die schuren en relevant zijn voor onze rol als onderwijsinstelling in een veranderende samenleving, kunnen aansnijden, en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan positieve verandering.

We mogen ook hartgrondig met elkaar van mening verschillen, zolang de veilige leer- en werkomgeving niet in gevaar komt. Uitingen van disrespect, van welke kant en naar wie dan ook, kunnen we niet toelaten. We blijven iedereen daarom oproepen open te blijven staan voor de mening van de ander. Laten we er met elkaar voor zorgen dat er ruimte is en blijft voor uitwisseling van gedachten, gevoelens en meningen en dat iedereen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Met vriendelijke groet,

Annet Lekkerkerker en David van Traa,
college van bestuur
 

Lees hier de reactie van het college van bestuur op eisen (demands) die de groep ATD-studenten heeft gesteld.
Deze reactie wordt mede onderschreven door de directeuren van de academies

‘Demand 1. Acknowledgment of the genocide and condemnation of the IDF’s war crimes.  
Behind a false guise of “neutrality”, thus far, our school has not named this “war” for what it is: a genocide against the Palestinian people. This is no political opinion, but a fact, established by, among others, the UN special rapporteur, the ICJ (believing there are reasonable grounds for a genocide investigation), and many other authorities.’

Onze reactie
Laten we nogmaals vooropstellen dat ook wij met afschuw kijken naar wat er gebeurt in Gaza. We zijn geschokt door de humanitaire crisis die is ontstaan als gevolg van de oorlog tussen de Israëlische regering en Hamas. In onze eerdere brief van 13 mei hebben we benadrukt dat we de internationale oproepen voor een staakt-het-vuren onderschrijven, alsmede de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat Israël ervoor moet zorgen dat humanitaire hulp ongehinderd Gaza in kan en dat Hamas alle gijzelaars vrijlaat.

Het begrip genocide is ook een juridische term. Of die van toepassing is of niet is een complex juridisch vraagstuk, dat al in december 2023 is aangekaart door Zuid-Afrika en nu wordt onderzocht door het Internationaal Gerechtshof. Het Internationaal Gerechtshof heeft sindsdien een aantal uitspraken gedaan, waaronder waarschuwingen aan Israël met betrekking tot het toelaten van humanitaire hulp. Wij onderschrijven de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof en hechten veel waarde aan het onderzoek, omdat het zorgvuldige procedures van het internationaal recht betreft. We wachten daarom de uitspraak van dit hof af met betrekking tot het gebruik van het woord genocide. Ditzelfde geldt voor het oordeel over het optreden van het IDF in Gaza. Wij horen ook dat verschillende partijen vinden dat je als kennisinstelling vooruit kan lopen op deze oordeelsvorming. Het uitgangspunt dat wij alleen door het gebruik van bepaalde woorden onze afschuw over het oorlogsgeweld kunnen uiten delen wij echter niet.  

Demand 2: Condemnation of the police violence and other repressions against students.  
We demand a clear statement of the AHK against the actions of their colleagues at UvA and UU, calling the riot police on their own students as a response to a nonviolent protest. To put their students into harm’s way like this is appalling and troubling.  

Onze reactie
Wij keuren excessief politiegeweld af. Wij kunnen niet beoordelen welke afwegingen de UvA en de UU hebben gemaakt om over te gaan tot een verzoek tot politie-inzet, en het is niet aan ons om daar een oordeel over te vellen. De inzet van politie in deze vorm is een beslissing van de lokale driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie). Bij vermoedens van excessief geweld kan de gemeenteraad de burgermeester ter verantwoording roepen. Klachten over excessief geweld door de politie worden onderzocht door de Rijksrecherche (als onderdeel van het Openbaar Ministerie), die hierin onafhankelijk opereert. Uiteindelijk wordt dit beoordeeld door de rechtbank van het arrondissement Midden-Nederland.  

Demand 3. Disclose and divest  
We demand a complete and fully transparent disclosure of possible academic ties to Israeli institutions, and the immediate cutting of such ties. We also demand that our school’s finance department divests from Rabobank. Rabobank, aside from investing in fossil fuels, has close ties to the Israeli military complex and invests in the illegal Israeli settlements in the Palestinian territories in the West Bank. This is unacceptable, and we demand the ATD’s immediate divestment.  

Onze reactie
In 2020 is de AHK overgegaan op het zogeheten ‘schatkistbankieren’. Dat wil zeggen dat alle middelen die de AHK ontvangt van het ministerie van OCW ten behoeve van het verzorgen van het onderwijs aan de AHK zijn ondergebracht bij de Rijksoverheid. De Rijksoverheid beheert het geld, maar regelt geen betalingsverkeer. Dit laatste wordt verzorgd door de Rabobank. Bij het aangaan van zakelijke relaties hebben wij altijd aandacht voor het ethisch handelen van de betreffende partner, zo ook bij de Rabobank. In 2015 is in de context van onder andere duurzaamheid onderzocht of we bij andere banken, zoals Triodos of ASN terecht konden, maar deze banken bleken niet bereid het betalingsverkeer voor de AHK te verzorgen.  Het vinden van een alternatief dat niet alleen voldoet aan onze complexe financiële behoeften maar ook voldoet aan onze ethische standaarden is een langdurig proces. Dit vereist een gedegen evaluatie van potentiële nieuwe partners om ervoor te zorgen dat ze zowel operationeel als ethisch verantwoord zijn. Een ding staat vast: we hebben een bank nodig. In de bijeenkomst op 19 juni hebben we besproken dat we bereid zijn om onze banden met de Rabobank opnieuw te beoordelen.

Ten aanzien van de banden met Israëlische instellingen hebben we in de brief van 13 mei reeds laten weten dat binnen de AHK maar één academie van de AHK een uitwisselingsprogramma met een onderwijsinstelling in Israël heeft. Deze uitwisseling is al meer dan een jaar geleden gestaakt door de situatie destijds in Israël. De Erasmus + samenwerking met deze partner loopt binnenkort van rechtswege af en kan niet meer worden verlengd.

Zoals aangegeven hebben wij, gezamenlijk met andere kunsthogescholen, afgesproken te gaan werken aan een ethisch kader waarmee we internationale samenwerkingen en uitwisselingen kunnen beoordelen. De ontwikkeling van dit kader zal binnen de AHK een gezamenlijke inspanning zijn waarbij studenten, medewerkers, academiedirecteuren en het college van bestuur betrokken zijn. Er wordt een commissie geïnstalleerd om de ontwikkeling van dit raamwerk te begeleiden die na de zomervakantie gaat starten.

Delen