Medezeggenschap

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een Hogeschoolraad (HR) en iedere faculteit van de hogeschool heeft een Faculteitsraad (FR).

De medezeggenschapsraden zijn de formele organen voor studenten en personeel met wie het College van Bestuur en de faculteitsdirecties beleidsmatige en onderwijsinhoudelijke zaken bespreken. In de HR hebben twee leden per faculteit zitting, een personeelslid en een student-lid, en een personeelslid van het servicebureau. Lidmaatschap van de HR of FR is voor twee jaar en komt tot stand door verkiezingen.

In de facultaire raden worden onderwerpen behandeld die de faculteit betreffen, de Hogeschoolraad behandelt onderwerpen die de hele hogeschool aangaan of die faculteitsoverstijgend zijn.

De raden beschikken over instemming- en adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. Deze rechten staan vermeld in het medezeggenschapsreglement.

Ambtelijk secretaris/contact
Eleonora van Vloten
aanwezig op maandag t/m donderdag tot 14.30
bereikbaar per e-mail: hogeschoolraad@ahk.nl

Postadres
Hogeschoolraad Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Postbus 15079
1001 MB  Amsterdam

Samenstelling
Bekijk de samenstelling van de Hogeschoolraad op MyAHK

Reglementen

Hieronder vindt u de handleiding en reglementen die gelden voor de medezeggenschapsraden.

Medezeggenschapsreglement (PDF)
Medezeggenschapsreglement, Engelse vertaling (PDF)
Het medezeggenschapsreglement beschrijft de medezeggenschap binnen de hogeschool. Het hoofdstuk bevat zowel bepalingen over de Hogeschoolraad als over de facultaire medezeggenschapsraden.

Kiesreglement Medezeggenschap (PDF)
Het kiesreglement regelt o.a. de samenstelling van de centrale en facultaire medezeggenschapsraden, lidmaatschap, zittingsduur, verkiezingen etc.

Huishoudelijk Reglement Hogeschoolraad (PDF)
In dit reglement worden de samenstelling, werkwijze en beleidsvoorbereidingen van de Hogeschoolraad beschreven. Het huishoudelijk reglement is een bijlage van het medezeggenschapsreglement.

Delen