Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en geeft het College advies. Als toezichthoudend orgaan dient de Raad zich uit te spreken over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht, dat tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft. Benoeming in de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming voor nog eens vier jaar.

Download het Reglement Raad van Toezicht (PDF)
Rooster van aftreden (PDF)

Contact: Roos Eijsten, secretaris RvT, roos.eijsten@ahk.nl

Samenstelling Raad van Toezicht

Jan Anthonie Bruijn
Hoogleraar Immunopathologie Universiteit Leiden (voorzitter)

Eltje de Klerk
Adviseur Alpha Adviseurs & BMC (vice-voorzitter)

Guusje ter Horst
Voorzitter bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Edwin van Huis
Directeur Naturalis

Paul van Maanen
Collegevoorzitter ROC Midden Nederland

Clayde Menso
Directeur Amerpodia B.V.

Tamara Monzón
Market Unit Lead Financial Services Capgemini Consulting

Delen