AHK Green Talks

De eerste editie van AHK Green Talks vond plaats op maandag 13 november, met als doel stappen te zetten richting duurzaam onderwijs en een meer duurzame hogeschool. Het evenement bood een mix van inspirerende lezingen, successen van de duurzaamheidsplatforms van de academies en een interactieve workshop.

De dag begint met een online lezing van Kate Raworth over Doughnut Economics. Tijdens deze Internationale Donut Dag wordt stilgestaan bij de gezamenlijke inspanningen voor een duurzame economie. 

Mirjam Kloosterman (duurzaamheidscoördinator AHK)opent het event en benadrukt het belang van het samenbrengen van academies om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren tijdens de AHK Green Talks.

Lezing "On Our Way To a Climate Curriculum" 
Madeleine Maaskant (directeur AvB) trapt het officiële programma af met haar lezing “On Our Way To a Climate Curriculum”. De Academie van Bouwkunst is in 2017 gestart met klimaatopgaves in het onderwijs en onderzoek, vanuit de overtuiging dat het anders moet, en ook kan. Het AvB Climate Curriculum wordt beschouwd als een work-in-progress. De vragen waarmee we geconfronteerd worden zijn groot, grensoverschrijdend en veelomvattend. De opgaven, gerelateerd aan de klimaatverandering, grondstoffen schaarste, energietransitie, sociale ongelijkheid en afnemende biodiversiteit, zijn urgente, complexe ruimtelijke vraagstukken waarvoor nu antwoorden moeten worden geformuleerd om een perspectief op een duurzame en inclusieve toekomst te kunnen houden. Het curriculum is om die reden getransformeerd naar een Climate Curriculum, waarbij de koppeling van onderzoek aan ontwerp steeds belangrijker wordt.

Ook binnen de bedrijfsvoering van de AvB wordt voortdurend gezocht naar duurzame(re) oplossingen. Zo biedt de AvB sinds 2021 een volledig vegetarisch aanbod in de kantine en catering aan. Zo worden er tijdens afstudeerceremonies geen bloemen maar duurzame gekweekte planten uitgereikt, en zo zijn er nog vele voorbeelden van stappen die zijn gezet. Madeleine benadrukt tijdens haar lezing het belang om het bewustzijn over de noodzaak van zowel het agenderen van duurzaamheid in het curriculum als de aanpassingen in de bedrijfsvoering te vergroten.
 

Successen van de duurzaamheidsplatforms 
Na de lezing van Madeleine worden successen van de duurzaamheidsplatforms van de academies gedeeld. Esther Mapp, voorzitter van het AvB Green Team vertelt over hun successen. Zo besteden zij veel aandacht aan circulaire praktijken, van hergebruik van oude deuren, tot  vervanging van polystyreen foam door biobased foam, maar ook het hergebruik van afgeschreven prullenbakken als plantenbakken voor het vergroenen van de kantoren. In verband met het verbod op wegwerpplastic vanaf januari, wordt het gebruik van herbruikbare bekers gestimuleerd. Plannen voor de toekomst zijn een volledige overschakeling naar LED-verlichting, meer aandacht voor biologische producten bij de bereiding van maaltijden en vegan catering en energiemaatregelen zoals zonnepanelen en raamisolatie.

Naast successen, zoals het starten van de daktuin, brainstormsessies met afdelingshoofden en aandacht schenken aan duurzaamheid tijdens de introductieweek van eerstejaars, deelt Sjoerd Sporken, voorzitter van ATD Sustainability, ook de struikelblokken. Er zijn veel initiatieven maar nog weinig kennis. Er is goede hoop om duurzaamheid in het curriculum te brengen met behulp van het in Engeland ontwikkeld ‘The Theatre Green Book’. Dit online handboek biedt verschillende handvatten voor de theaterwereld op het gebied van duurzame producties, gebouwen en bedrijfsvoering. Als academie timmeren zij druk aan de weg om duurzaamheid onder de aandacht te brengen van studenten. Dat zien zij als een belangrijke taak: meer ruchtbaarheid geven aan wat er al gebeurt, wat nodig is en wat het gewenste doel is. Verdere plannen bestaan uit het uitbreiden van de daktuin.

Stéphanie Dekker, voorzitter van het NFA Duurzaamheidsplatform, geeft aan dat de eerste stappen van de duurzaamheidsclub zijn gezet. Er zijn verschillende facilitaire oplossingen geïmplementeerd zoals deelstations voor afvalverwerking verspreid over de academie, centraal beheer van apparaten en het gebruik van refurbished kantoormaterialen. Ook biedt de cateraar steeds meer vegetarische opties en is er de vegetarische maandag. De TooGood2Go app is gelanceerd waarmee studenten de overgebleven levensmiddelen voor een klein prijsje kunnen ophalen. Maar de meeste impact ziet de academie in de plannen om duurzaamheid in het curriculum te verweven. De mogelijk wordt verkend om studenten vanaf jaar 1 te laten kennismaken met een Carbon Footprint Calculator om in de jaren daaropvolgend deze calculator te gebruiken en zo uit te rekenen welke impact producties hebben op het klimaat en hun bewustwording hiervan te verhogen.  

Tom Licher en Amber, studentleden van het RWA Duurzaamheidsplatfom, sluiten af met successen van de Reinwardt Academie. De academie is diverse initiatieven gestart om de carbon footprint te verlagen zoals het afschaffen van verre studiereizen en fysieke studieboeken. Daarnaast zijn zij in gesprek met de cateraar voor meer vegetarische opties in de kantine. Verder verkennen zij opties om duurzaamheid in het curriculum te verwerken. 
 

Na de lunch start de workshop “Gezamenlijk werken aan plannen voor duurzame acties” onder leiding Pavel van Deutekom, duurzaamheidscoördinator aan de HvA, met het opschrijven van de Sustainable Development Goals. De focus tijdens deze workshop ligt op het werken aan concrete acties en zorgt voor het identificeren van gezamenlijke doelen. Door middel van diverse technieken worden er prioriteiten gesteld, daarbij komen thema’s als het curriculum, afvalbeheer, CO₂-meting en samenwerking naar voren. Vervolgens werken de deelnemers in groepjes SMART-doelstellingen uit van een aantal thema’s. Het doel is om hier komend jaar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De concrete doelen die hieruit voortkomen zijn als volgt:

  • Samenwerken: Er wordt een deelplatform opgezet (voor het delen/hergebruiken van materialen) dat toegankelijk is voor alle studenten van de verschillende academies.
  • Curriculum: Elke AHK-student is in staat een CO2-footprintberekening te maken van hetgeen de student heeft gemaakt.
  • Communicatie: Green Talks een jaarlijks terugkerend evenement maken.
  • Afval: Inzichtelijk en meetbaar maken van soorten afvalstromen.
  • Inspireren van studenten: Studenten in academieplatform duurzaamheid, duurzaamheid tijdens introductiedagen en werven van studenten, elk jaar een duurzaamheidsweek op elke academie.

Vicevoorzitter van het CvB, David van Traa, sluit de AHK Green Talks af met een aantal inspirerende woorden. Zo kijkt hij positief terug op deze vruchtbare middag van de duurzaamheidsplatforms en de gepresenteerde ideeën. Hij benadrukt dat het CvB toegewijd is aan het oppakken van urgente signalen en de noodzaak inziet van strategische en concrete plannen voor duurzaamheid. Ook geeft hij aan dat het CvB beseft dat er voor Duurzaamheid extra gelden beschikbaar dienen te worden gesteld om de ambitieuze doelstellingen uit de Routekaart te kunnen realiseren. Tot slot uit David zijn waardering voor de betrokkenen en benadrukt het belang om het evenement voort te zetten.

Dit eerste AHK Green Talks-evenement was niet alleen een ontmoetingspunt voor duurzaamheidsinzichten, maar heeft ook concrete stappen voortgebracht voor een duurzamere Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het is nu aan de academies om met de gestelde doelstellingen aan de slag te gaan.

Lees hier alles over duurzaamheid bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Delen