11.12.17, 14:00 hrs.
11.12.17, 16:30 hrs.
11.12.17, 19:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
11.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
11.12.17, 19:30 hrs.
Q-Factory
11.12.17, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.12.17, 15:00 hrs.
12.12.17, 17:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
12.12.17, 19:30 hrs.
Q-Factory
12.12.17, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.12.17, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.12.17, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
13.12.17
Grootlab
13.12.17, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
13.12.17, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.12.17, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
13.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
13.12.17, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.12.17
Grootlab
14.12.17, 12:30 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
14.12.17, 19:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
14.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
14.12.17, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.12.17, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.12.17, 20:00 hrs.
15.12.17
Grootlab
15.12.17, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.12.17, 14:00 hrs.
15.12.17, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
15.12.17, 17:00 hrs.
15.12.17, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
15.12.17, 19:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
15.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
15.12.17, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.12.17
Grootlab
16.12.17, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
16.12.17, 12:30 hrs.
16.12.17, 13:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
16.12.17, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
16.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
16.12.17, 19:30 hrs.
Grootlab
17.12.17
Grootlab
17.12.17, 11:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
17.12.17, 11:30 hrs.
Papagenohuis
17.12.17, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.12.17, 14:30 hrs.
Grootlab
17.12.17, 15:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.12.17, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.12.17
Grootlab
18.12.17, 17:00 hrs.
18.12.17, 18:30 hrs.
18.12.17, 19:00 hrs.
18.12.17, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
18.12.17, 21:00 hrs.
Grootlab
19.12.17
Grootlab
19.12.17, 18:00 hrs.
Grootlab
19.12.17, 18:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
19.12.17, 18:30 hrs.
19.12.17, 18:30 hrs.
Foodhallen
19.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
19.12.17, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.12.17
Grootlab
20.12.17, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.12.17, 18:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
20.12.17, 18:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
20.12.17, 18:30 hrs.
20.12.17, 19:30 hrs.
Grootlab
20.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
20.12.17, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.12.17, 20:00 hrs.
20.12.17, 20:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
21.12.17, 10:30 hrs.
21.12.17, 12:30 hrs.
Plein van Siena
21.12.17, 17:30 hrs.
Conservatorium Hotel
21.12.17, 18:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
21.12.17, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.12.17, 19:30 hrs.
Grootlab
21.12.17, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
21.12.17, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.12.17, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
21.12.17, 20:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
22.12.17, 14:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
24.12.17, 11:30 hrs.
Papagenohuis
24.12.17, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
30.12.17, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
31.12.17, 11:30 hrs.
Papagenohuis
06.01.18, 13:00 hrs.
07.01.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
07.01.18, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
07.01.18, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
10.01.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
11.01.18, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.01.18, 11:00 hrs.
Cultureel Centrum Onder de Linden
14.01.18, 11:00 hrs.
Bibliotheek Pintohuis
14.01.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
14.01.18, 11:45 hrs.
14.01.18, 13:30 hrs.
14.01.18, 14:00 hrs.
14.01.18, 15:00 hrs.
14.01.18, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.01.18, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.01.18, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
15.01.18, 19:00 hrs.
15.01.18, 19:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
15.01.18, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.01.18, 21:00 hrs.
16.01.18, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
17.01.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.01.18, 20:00 hrs.
Koninklijk Conservatorium Den Haag
18.01.18, 12:30 hrs.
Plein van Siena
18.01.18, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
18.01.18, 20:00 hrs.
Koninklijk Conservatorium Den Haag
19.01.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.01.18, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
19.01.18, 20:00 hrs.
19.01.18, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
20.01.18, 20:00 hrs.
Koninklijk Conservatorium Den Haag
21.01.18, 11:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
21.01.18, 14:30 hrs.
21.01.18, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
21.01.18, 20:00 hrs.
Koninklijk Conservatorium Den Haag
22.01.18, 20:00 hrs.
23.01.18, 12:00 hrs.
23.01.18, 12:30 hrs.
Thomas Open
23.01.18, 13:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.01.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.01.18, 20:00 hrs.
Q-Factory
24.01.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.01.18, 20:00 hrs.
Q-Factory
24.01.18, 20:15 hrs.
25.01.18, 10:30 hrs.
26.01.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.01.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
26.01.18, 20:15 hrs.
27.01.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
27.01.18, 10:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
27.01.18, 20:00 hrs.
28.01.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
28.01.18, 11:00 hrs.
28.01.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
28.01.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
28.01.18, 15:00 hrs.
29.01.18, 20:00 hrs.
29.01.18, 20:00 hrs.
Q-Factory
31.01.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.02.18, 10:00 hrs.
08.02.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.02.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.02.18, 14:00 hrs.
Academy of Architecture
10.02.18, 13:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
14.02.18, 08:45 hrs.
Breitner Academie
14.02.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.02.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.02.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.02.18, 16:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.02.18, 11:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
19.02.18, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
19.02.18, 20:00 hrs.
Q-Factory
20.02.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.02.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
25.02.18, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
01.03.18, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
05.03.18, 19:00 hrs.
Academy of Architecture
08.03.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.03.18, 20:00 hrs.
10.03.18
Breitner Academie
11.03.18, 14:30 hrs.
11.03.18, 14:30 hrs.
17.03.18, 10:00 hrs.
23.03.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.03.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
25.03.18, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.03.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.04.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
09.04.18, 19:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
09.04.18, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
10.04.18, 19:30 hrs.
11.04.18, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
12.04.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.04.18, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.04.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.04.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.04.18, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.04.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
26.04.18, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
29.04.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
14.05.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.05.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.05.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
27.05.18, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.06.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
16.06.18, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
30.06.18, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
Share