Onderzoeksvisie

Het maken van kunst veronderstelt een onderzoekende houding en het bevragen van de werkelijkheid: kunst geeft gevraagd en ongevraagd commentaar, al dan niet van persoonlijke aard. Onderzoek speelt in het onderwijs van de AHK dan ook een belangrijke rol, niet alleen in de masteropleidingen. Het onderwijs op zijn beurt wordt voortdurend gevoed vanuit actueel, praktijkgericht onderzoek.

Onderzoek is daarmee een van de instrumenten bij het verwezenlijken van de ambities van de AHK om studenten excellent op te leiden tot de kunstenaars van morgen, en om een herkenbare positie in te nemen in de creatieve metropool Amsterdam. Het merendeel van het onderzoek is praktijkgericht en wordt in samenwerking met het werkveld uitgevoerd.

Doelstellingen onderzoek

'Onderzoek in dienst van onderwijs en vakontwikkeling' is een van de vier speerpunten die in het Instellingsplan 2013-2018 van de AHK centraal staan. Het onderzoek aan de AHK:

  • draagt bij aan de ontwikkeling van studenten, docenten en het onderwijs;
  • draagt bij aan de profilering van een faculteit en aan de afstemming van het onderwijs op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk;
  • versterkt de verbindingen van individuen, de opleidingen en de AHK als geheel met het werkveld, met andere instellingen voor hoger onderwijs en met de omgeving;
  • draagt bij aan de ontwikkeling van het kunstenveld.

Een belangrijk accent is het versterken van de verbindingen met de buitenwereld. Via het al jaren bestaande Artist in Residence-programma komen studenten in aanraking met gerenommeerde kunstenaars uit de praktijk, die het onderwijs verrijken in een veelal multidisciplinaire context met veel ruimte voor experiment. Daarnaast participeren de AHK en haar faculteiten steeds meer in samenwerkingsverbanden als Centres of Expertise en kenniscentra. In huis versterkt de AHK de onderzoekscomponent via een actief promotiebeleid. Docenten kunnen door middel van een voucher tijdelijke uitbreiding van hun aanstelling en/of vrijstelling van onderwijsuren krijgen om te kunnen promoveren.

Kwaliteitszorg onderzoek

Eind 2012 kon de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) de kwaliteitszorg van het onderzoek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) alleen voorwaardelijk valideren. Dit kwam doordat de invoering van het kwaliteitszorgsysteem te recent was en er nog niet voldoende tijd voorbij was om de werkzaamheid te kunnen beoordelen. Dat was voor de hogeschool aanleiding voor een aantal extra inspanningen gericht op de versterking en versnelling daarvan.

In nauwe samenwerking met de faculteiten en lectoraten werd het kwaliteitszorgsysteem op verschillende niveaus verder uitgewerkt. In november 2014 was er een tweede bezoek van de commissie. De kwaliteitszorg was toen naar het oordeel van de VKO voldoende tot ontwikkeling gekomen en heeft een duidelijk draagvlak bij degenen die ermee moeten werken.

De VKO concludeert dat de kwaliteitszorg van het onderzoek van de AHK thans gevalideerd kan worden.

Download het Validatierapport AHK

Delen