Projecten

Blijf op de hoogte van de onderzoeksprojecten die nu lopen. 

Pilot Innovatietraineeship

Op dit moment werkt de AHK samen met HKU en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten aan de pilot Innovatietraineeship. Het doel van dit project is om de onderzoeksrelatie tussen hogeschool en het mkb te versterken.  

In December 2020 heeft Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), aan de AHK, HKU en ArtEZ een subsidie toegekend in het kader van de regeling Innovatietraineeship 2020. Het is de eerste keer dat een dergelijke gezamenlijke subsidieaanvraag van drie kunsthogescholen is toegekend. De drie hogescholen werken nu samen om deze innovatietraineeships werkelijkheid te maken. Met dit project wil SIA het innovatievermogen van het mkb vergroten en de kennispositie van de hogeschool verstevigen.  

Een innovatietrainee doet gedurende 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek bij een mkb-onderneming, eerst als stagiair en na het afstuderen als medewerker van het bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek begeleidt de hogeschool de trainee. Daarnaast krijgt de deelnemer een programma aangeboden waarin (soft)skills ontwikkeld worden die in het bedrijfsleven van belang zijn, zoals ondernemerschaps-, innovatie- en managementvaardigheden. Met dit doel kunnen de studenten deelnemen aan bijvoorbeeld masterclasses, netwerkbijeenkomsten en intervisie.   

De drie hogescholen zijn op dit moment bezig om de plannen ten uitvoer te brengen.

Centre of Expertise Kunsteducatie

Het CoE Kunsteducatie (in oprichting) is een initiatief van lectoraat Kunsteducatie onder leiding van lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen. Eind september 2020 is Anne Nigten als kwartiermaker voor het CoE Kunsteducatie aangesteld. Zij heeft een uitgebreide behoefteanalyse uitgevoerd onder stakeholders uit het werkveld. Deze analyse liet een grote behoefte zien aan vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, technologie en/of wetenschap. Uit de behoefteanalyse kwam ook een aantal actuele thema's naar voren zoals sociaal- en ecologisch engagement. Het CoE Kunsteducatie is gevestigd in het AHK LearningLab op het Marineterrein in Amsterdam.

Het CoE Kunsteducatie heeft als doel maatschappelijke innovatie tot stand brengen vanuit innovatief kunstonderwijs volgens twee thematische lijnen: Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Technologie en Wetenschap (OKWT) en Sociaal en ecologisch engagement.

Het eerste thema: Onderwijs op het snijvlak Kunst, Wetenschap en Technologie is een voortzetting van het onderzoek, de kennis en ervaring van o.a. het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie (OKWT). In het OKWT-platform werken lectoren van 7 hogescholen samen aan vakoverstijgend onderwijs op het hybride snijvlak van kunst en bèta. Het CoE Kunsteducatie onderzoekt, samen met betrokken lectoren, hoe we de OKWT-kennis het best kunnen delen en concretiseren met opleidingen en opleiders van uiteenlopende niveau's.

Het tweede thema: sociaal- en ecologisch engagement is direct verbonden aan zogenaamde 'wicked problems', complexe vraagstukken die om een interdisciplinaire (onderwijs)aanpak vragen. Het draait daarbij om inclusieve kunsteducatie, kunstonderwijs als burgerschapsonderwijs en sociaal- ecologische vraagstukken.

Beide thema's sluiten aan bij de actuele curriculumontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ((V)MBO). De thema's en vraagstukken worden de komende tijd verder aangescherpt met culturele- en maatschappelijke organisaties uit het werkveld. Hiervoor worden er regelmatig bijeenkomsten met het werkveld georganiseerd. Het CoE Kunsteducatie wordt volgens een netwerkmodel ontwikkeld, waarbij inbreng vanuit het werkveld welkom is.

Delen