Research Support voor onderzoek(ers)

Het AHK Research Centre zorgt voor betere randvoorwaarden voor onderzoek en synergie via uitwisseling, ontmoeting en samenwerking tussen studenten, onderzoekers, docenten en kunstenaars. Versterken van het netwerk rond onderzoek, zowel extern (met onder andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners) als intern (in en met het eigen onderwijs) is daarbij een belangrijk speerpunt. Het AHK Research Centre ondersteunt op het gebied van strategie en beleid, professionalisering, subsidieadvies, kwaliteitszorg en visitaties, disseminatie en onderzoekscommunicatie.

Diensten

  • Strategisch beleidsadvies
  • Kwaliteitszorg
  • Onderzoeksinfrastructuur AHK
  • Doorwerking Onderzoek
  • Subsidieadvies
  • Datamanagement Onderzoek

Meer informatie over onze diensten? Neem contact op via researchcentre@ahk.nl

Teamleden AHK Research Centre

Stella Blom, afdelingshoofd
Levert strategisch advies aan het AHK College van Bestuur (CvB) en academiedirecteuren op het terrein van onderzoeksbeleid en –infrastructuur. Geeft leiding aan het AHK Research Centre en is verantwoordelijk voor het versterken en ontwikkelen van onderzoek aan de AHK in samenwerking met de lectoraten.  

Maartje Hermsen, beleidsadviseur / research community manager 
Ondersteunt het afdelingshoofd met strategisch advies. Staat in verbinding met landelijke en lokale netwerken op het gebied van onderzoek aan (kunst)hogescholen. Versterkt de research community binnen de AHK in samenwerking met communicatie. Neemt als afgevaardigde van het AHK servicebureau zitting in de Hogeschoolraad.  

Sally Mometti, manager bedrijfsvoering onderzoek en Innovatie / projectmanager SPRONG 'Verbeelding in Transities'
Vertaalt landelijk beleid rondom onderzoek (e.g. Professional Doctorate, Wetenschappelijke Integriteit) naar de AHK. Dit uit zich in adviezen richting het CvB en het ondersteunen van de lectoraten bij de implementatie van onderzoeksbeleid. Rapporteert o.a. richting de Vereniging Hogescholen. 
​ 
David Keuning, beleidsadviseur 
Adviseert over beleidsmatige vragen op het gebied van onderzoek en schrijft mee aan plannen en rapporten. Zet vanuit de Academie van Bouwkunst inhoudelijke kennis van bouwkunst en onderzoek in voor het AHK Research Centre. 

​Jonathan Even Zohar, subsidieadviseur 
Adviseert en begeleidt onderzoekers in het vinden van financieringskansen en het doen van kansrijke subsidieaanvragen. Stapt in de ideeënkamer van diverse onderzoeksgroepen waardoor inzichten en relaties ontstaan die inspirerend en motiverend werken. 

Tanja Vranic, subsidieadviseur 
Communiceert over financieringskansen. Begeleidt lectoraten, onderzoekers en Centres of Expertise bij het schrijven van kansrijke subsidieaanvragen. Promoot onderzoek in de kunsten, bij diverse landelijke en internationale onderzoeksnetwerken van hogescholen, met als doel kansen rondom praktijkgericht onderzoek (kennisuitwisseling, samenwerking en financiering) optimaal te benutten. 

Els de Boer, projectadministrateur 
Verzorgt de projectadministratie rondom onderzoekssubsidies. Ondersteunt aanvragers (lector/onderzoeker) en subsidieadviseurs tijdens een aanvraagperiode. Met als doel dat het verzoek van de aanvrager tijdig en compleet kan worden ingediend bij de subsidieverstrekker conform de geldende subsidievoorwaarden. 

Cornelieke van Voskuijlen, projectmedewerker doorwerking / data steward 
Signaleert kansen op het gebied van doorwerking van het AHK-onderzoek in het onderwijs en de maatschappij. Vergroot als projectmedewerker en Data Steward de vindbaarheid en zichtbaarheid van AHK-onderzoekspublicaties en onderzoeksdata. 

Helga Van Boxtel, communicatieadviseur 
Communiceert over onderzoek in de kunsten en de impact daarvan op de maatschappij naar het publiek.

Delen