Wetenschappelijke integriteit

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onderzoek te kunnen waarborgen is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Leidende principes hierin zijn: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. In de gedragscode wetenschappelijke integriteit, mede opgesteld door de Vereniging Hogescholen, staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening en de daaruit voortvloeiende normen voor goede onderzoekspraktijken helder geformuleerd.

De code vervult een drieledige rol:

  1. Aan onderzoekers, onderzoekers in opleiding en studenten biedt hij een educatief en normatief kader voor hun onderzoeksactiviteiten.
  2. Aan instellingsbesturen en commissies voor wetenschappelijke integriteit levert de code een toetsingskader bij de beoordeling van vermeende schendingen van de wetenschappelijke integriteit.
  3. Voor de instellingen formuleert deze code een aantal zorgplichten.

Momenteel is er een commissie wetenschappelijke integriteit in ontwikkeling in samenwerking met ArtEZ en de HKU. Op korte termijn hoopt de AHK een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit aan te stellen. Hierover vind je binnenkort meer informatie.

De gedragscode is te vinden op de website van de Vereniging Hogescholen.

Delen