Wetenschappelijke integriteit

In 2018 is de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit ondertekend door de Vereniging Hogescholen. Dit betekent dat alle onderzoekers binnen hogescholen zich committeren aan het doen van verantwoord onderzoek.  

Het inrichten van een klachtencommissie en het aanstellen van vertrouwenspersonen vloeien voort uit de gedragscode. In samenwerking met de andere kunsthogescholen in Nederland heeft de AHK een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit opgesteld. Deze klachtenregeling is door de AHK en de partner-kunsthogescholen ondertekend.  

Klachtencommissie 
De colleges van bestuur van de zeven monosectorale kunsthogescholen hebben besloten om een gezamenlijke Commissie wetenschappelijke integriteit in te stellen voor het kunstonderwijs: de CWI-KUO. Deze commissie is per 1 januari 2023 formeel van start gegaan.

De taken van de CWI-KUO zijn beschreven in de ‘Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit kunsthogescholen’ (artikel 3.5): 

a.     De commissie onderzoekt klachten over veronderstelde schendingen van de wetenschappelijke integriteit, beoordeelt of en zo ja in welke mate de wetenschappelijke integriteit is geschonden en brengt daarover advies uit aan het college van bestuur. 

b.     Op verzoek van het college van bestuur kan de commissie een onderzoek naar een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit verrichten en daarover advies uitbrengen zonder dat een klacht is ingediend. 

c.     Voorts adviseert de commissie de colleges van bestuur van de deelnemende instellingen gevraagd en ongevraagd over het beleid van de hogeschool ter voorkomingen van schendingen van wetenschappelijke integriteit. 

Iedere kunsthogeschool levert een vertegenwoordiger aan voor de klachtencommissie. Voor de AHK is dat Michiel Schuijer. Je kunt hem bereiken op: michiel.schuijer@ahk.nl   

De CWI-KUO heeft de volgende samenstelling: 

-       Jeroen Boomgaard, Gerrit Rietveld Academie 

-       Paul Craenen, Hogeschool der Kunsten Den Haag          

-       Job ter Haar, Codarts Rotterdam 

-       Marijn de Langen, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

-       Henk Slager, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

-       Peter Sonderen (voorzitter), ArtEZ University of the Arts 

-       Vacature voor lid Design Academy Eindhoven 

Vanuit de HKU is Suzan Klaver aangesteld als ambtelijk secretaris. Zij is bereikbaar via het mailadres van de commissie: cwi-kuo@hku.nl 

Extern Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
Medewerkers of studenten van de hogeschool die vragen hebben over wetenschappelijke integriteit of twijfels hebben ten aanzien van het onderzoek dat binnen de hogeschool plaatsvindt, kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Voor de AHK is dat Folkert Haanstra. Je kunt hem bereiken op:folkert.haanstra@ahk.nl  
 
De vertrouwenspersoon is er om bij een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit, samen met de klager te kijken of er sprake is van schending of van een geschil. Door het bewijs en de situatie af te wegen kan ervoor gekozen worden het probleem intern, of via bemiddeling op te lossen, of de klacht door te sturen naar de gezamenlijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan de klager dan helpen met de voorbereiding van de aanklacht.  

Externe belanghebbenden kunnen de CWI bereiken via het mailadres wi-kuo@hku.nl

Delen