Medezeggenschap

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een Hogeschoolraad (HR), iedere academie van de hogeschool heeft een eigen academieraad (AR) en elke opleiding of groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie (OC).

De medezeggenschapsraden zijn de formele organen voor studenten en personeel, waarmee het College van Bestuur en de academiedirecties beleidsmatige en onderwijsinhoudelijke zaken bespreken.

De HR behandelt onderwerpen die de hele hogeschool aangaan of die academie-overstijgend zijn. In de Academieraden worden onderwerpen behandeld die de academie betreffen. De Opleidingscommissies adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de betreffende opleiding.

De raden beschikken over instemming- en adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. De raden bestaan uit evenveel personeels- als studentleden. Lidmaatschap van de raden is voor drie jaar en komt tot stand door verkiezingen. Er staat een financiële vergoeding tegenover.

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of wil je in contact komen met het de medezeggenschap? Dan kun je het beste een e-mail sturen aan bureaumedezeggenschap@ahk.nl. De secretarissen van Bureau Medezeggenschap zorgen ervoor dat jouw mail op de juiste plek terechtkomt en wordt beantwoord.

Bureau Medezeggenschap
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
kamer 7.47
T 020 527 7790
bureaumedezeggenschap@ahk.nl

Postadres
Bureau Medezeggenschap
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Postbus 15079
1001 MB  Amsterdam

Hoofd Bureau Medezeggenschap
Eleonora van Vloten
E e.vanvloten@ahk.nl

Samenstelling
Bekijk de samenstelling van de Hogeschoolraad op MyAHK

Reglementen

Hieronder vindt u de handleiding en reglementen die gelden voor de medezeggenschapsraden.

Medezeggenschapsreglement (PDF)
Het medezeggenschapsreglement beschrijft de medezeggenschap binnen de hogeschool. Het hoofdstuk bevat zowel bepalingen over de Hogeschoolraad als over de medezeggenschapsraden van de academies.

Kiesreglement Medezeggenschap (PDF)
Het kiesreglement regelt o.a. de samenstelling van de medezeggenschapsraden, lidmaatschap, zittingsduur, verkiezingen etc.

Huishoudelijk Reglement Hogeschoolraad (PDF)
In dit reglement worden de samenstelling, werkwijze en beleidsvoorbereidingen van de Hogeschoolraad beschreven. Het huishoudelijk reglement is een bijlage van het medezeggenschapsreglement.

Delen