Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur en geeft het College advies. Als toezichthoudend orgaan dient de Raad zich uit te spreken over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht, dat ook de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft. Benoeming in de Raad van Toezicht geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming voor nog eens vier jaar.

Contact: Roos Eijsten, secretaris RvT, roos.eijsten@ahk.nl

Samenstelling Raad van Toezicht

Jan Anthonie Bruijn
Hoogleraar Immunopathologie Universiteit Leiden (voorzitter)

Clayde Menso
Directeur ITA (vicevoorzitter)

Edwin van Huis
Directeur Naturalis

Amber Kortzorg
Presentator en journalist

Henk Pijlman
Senator Eerste Kamer

Delen