Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) studeren zo'n 3000 studenten, verdeeld over de opleidingen van de verschillende instituten die samen de AHK vormen: het Conservatorium van Amsterdam, de Academie voor Theater en Dans, de Nederlandse Filmacademie, de Academie van Bouwkunst, de Reinwardt Academie en de Breitner Academie. Aan de hogeschool zijn ruim 900 medewerkers verbonden, voor een groot deel (gast)docenten uit binnen- en buitenland. De AHK wil een veilige leer- en werkomgeving bieden aan de leerlingen, studenten, docenten en medewerkers, daarom is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een voorwaarde voor indiensttreding. 

 

Vacatures

Overzicht van openstaande vacatures

Missie
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK staat voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationaal toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is.

Arbeidsvoorwaarden

cao-hbo
Voor alle medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs van kracht: de cao-hbo. De huidige cao loopt van 1 april tot en met 31 december 2022. 

Meer informatie
Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen binnen deze cao kunt u de website van de Vereniging Hogescholen raadplegen; dit is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen.

Download de volledige cao (pdf)

Salaris
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Zo wordt naast het salaris een volledige dertiende maand en een vakantie-uitkering geboden.

Werken en verlof
De cao-HBO kent verschillende verlofregelingen, niet alleen vakantieverlof, maar ook voor verlof in bijzondere situaties. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de CAO-HBO, hoofdstuk J.

Ouderschapsverlof
U heeft recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar. De omvang van het verlof is maximaal 26 maal uw arbeidsduur per week. U mag zelf bepalen wanneer u het verlof opneemt, maar overlegt daarover wel met uw leidinggevende. Ouderschapsverlof is onbetaald. De pensioenopbouw blijft echter gebaseerd op de oorspronkelijke baanomvang, de premiebetaling ook. Uitkeringsrechten e.d. blijven ook gebaseerd op de oorspronkelijke baanomvang. Ziekte heeft geen effect op het ouderschapsverlof.

Reiskostenvergoeding
Om in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming in de reiskosten voor het woon-werkverkeer dient u op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De reisafstand tussen woonadres en werkplek dient minimaal 5 km (enkele reis) te zijn.

Fietsregeling
De AHK wil graag het woon-werkverkeer per fiets stimuleren. Daarom bestaat voor medewerkers met een dienstverband bij de AHK de mogelijkheid om via de AHK een fiets aan te schaffen met aanzienlijk fiscaal voordeel. De hoogte van het voordeel hangt af van het belastingtarief dat voor u geldt, en varieert van ca. 30% tot ca. 50%.

Wanneer kun je gebruik maken van de fietsregeling?

  • Je hebt een dienstverband bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
  • Je kunt de renteloze lening in het kader van de fietsregeling binnen je dienstverband of looptijd van de regeling aflossen.

Tot welk bedrag mag je een fiets aanschaffen?
Het maximum bedrag waarover fiscaal voordeel te behalen valt is €1.250,- (aankoop fiets) plus een bedrag aan toebehoren (verschilt enigszins per variant). De aan te kopen fiets mag best duurder zijn, maar voor het bedrag boven de €1.250,- geldt de fietsregeling niet.

Zorgverzekering
De hogescholen hebben samen met de vakbonden een collectief arrangement met Zilveren Kruis Achmea getroffen waarvan u als medewerker en uw eventuele gezinsleden gebruik kunnen maken.

Zilveren Kruis Achmea biedt op grond van dit arrangement korting op de basisverzekering van 10%  en de korting op aanvullende verzekeringen varieert van 15% tot 27,5% (afhankelijk van je keuze).

Pensioen
Vanaf het moment dat u in loondienst komt bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bouwt u pensioen op. Dit pensioen is een ouderdomspensioen conform het pensioenreglement van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), de instantie waarbij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is aangesloten.

Meer informatie over het ABP is te vinden op de website www.abp.nl.

Regeling privé ICT-hardware
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten wil het gebruik van moderne werk- en communicatiemiddelen zoals een tablet of laptop stimuleren. Daarom is besloten alle medewerkers die voldoen aan de hieronder genoemde voorwaarden de mogelijkheid te bieden om via de werkgever fiscaal voordelig een laptop, tablet of desktop (hierna te noemen: device) aan te schaffen. Voorwaarde is wel, dat het device voor minimaal 10% voor aan het werk bij de AHK gerelateerde doeleinden wordt gebruikt.

De belangrijkste voorwaarden voor deelname zijn:

  • U moet minstens één jaar in dienst zijn van de AHK.
  • U kunt maximaal één keer per drie jaar deelnemen.
  • U heeft niet de beschikking over een door de AHK ter beschikking gesteld device.
  • Aflossing vindt plaats in het kalenderjaar waarin de aankoop heeft plaatsgevonden.
Delen