De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is op zoek naar een faciliterend, verbindend en inspirerend

Adjunct-directeur Onderwijs en Onderzoek

De organisatie
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK biedt opleidingen op zowel bachelor- als masterniveau binnen de beeldende kunst en ontwerp, muziek, film en televisie, theater, dans, museum en erfgoed studies en architectuur.
Het hart van de AHK wordt gevormd door het onderwijs en onderzoek op de zes academies: de Academie van Bouwkunst, de Breitner Academie, het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans. De AHK heeft zeven lectoraten, met een gezamenlijk onderzoeksprofiel. Vijf lectoraten zijn verbonden aan een academie en er zijn twee instellingsbrede lectoraten.
De opleidingen van de AHK staan hoog in aanzien. Sommige behoren tot de wereldtop en bijna alle opleidingen worden bestempeld als Topopleiding.
De AHK is trots op haar lange historie, op de hoge kwaliteit en het streven naar permanente verbetering. En koestert de opdracht om een rol te spelen bij de vernieuwing en verrijking van de kunsten en het culturele landschap, en hun bijdrage aan een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving.

Ambities
De ambities voor de periode 2024-2029 zijn vastgelegd in het strategisch plan, waarin de lerende organisatie centraal staat.
De kernwaarden gedreven, inclusief en verantwoordelijk en de missie en visie om studenten op te leiden tot wendbare en zelfbewuste culturele professionals en kunstenaars die de potentie hebben uit te blinken in hun vakgebied, zijn het vertrekpunt van de strategie.
Aan de hand van de volgende zes AHK-brede thema’s in het Strategisch Plan, die onderling een sterke relatie hebben, worden ontwikkelingsrichtingen nader uitgewerkt, die de AHK in moeten staat stellen een aantal transities door te voeren:

 1. duurzaamheid
 2. diversiteit, inclusie en sociale veiligheid
 3. internationalisering
 4. interdisciplinariteit en trans disciplinariteit
 5. digitaliteit en technologie
 6. leven lang ontwikkelen

De academies geven zelf invulling aan deze thema’s en leggen hun eigen zwaartepunten. Zij versterken de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek op deze thema’s. Daarnaast zullen een aantal ambities gezamenlijk (hogeschool-breed) worden gerealiseerd.

De structuur
De AHK is het geheel van zes academies, het Servicebureau en het College van Bestuur.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de AHK en leidinggevende van de directeuren van de academies en van de directeur Servicebureau.
De directeuren zijn binnen de richtlijnen, kaders en afspraken van de AHK integraal (dat wil zeggen voor de onderwerpen afzonderlijk en in samenhang) verantwoordelijk voor strategie en ontwikkeling van de academie, voor onderwijs en onderzoek op hun academie en voor de bedrijfsvoering van de academie. Ze hebben een visie op plek en betekenis van hun academie in het werkveld en in het onderwijs- en kunst en cultuurlandschap en de samenhang daarvan met de AHK.                                                                                                                                  
De AHK kent een strategisch overleg, dat onder leiding van het College van Bestuur hogeschool- breed beleid initieert en beleidsvormings- en beleidsuitvoeringsprocessen aanstuurt. De directeuren van de academies en de directeur van het Servicebureau maken deel uit van dit strategisch overleg (SO).

Servicebureau
Het Servicebureau van de AHK is de verzameling van centrale afdelingen die ondersteuning biedt aan het College van Bestuur en academies in uitvoerende, adviserende en beleidsvoorbereidende taken en draagt daarmee bij aan het ontwikkelen en realiseren van de ambities van de academies en de AHK als geheel.
De verantwoordelijkheid van de centrale organisatie valt onder de directeur Servicebureau die met name de bedrijfsvoerende afdelingen direct aanstuurt. De directeur wordt ondersteund door de adjunct-directeur voor de gebieden onderwijs en onderzoek (O&O). Dit betreft de afdelingen Onderwijs, Research Centre, Bureau Medezeggenschap en de AHK overstijgende lectoraten en organisatie-eenheden op onderzoek en innovatie gebied:

 • De afdeling Onderwijs adviseert het CvB en de academies over hogeschool-breed (strategisch) onderwijsbeleid en faciliteert hogeschool-brede kennisdeling en uitwisseling. De afdeling begeleidt de instellingstoets, onderwijs kwaliteitszorg en accreditaties van AHK opleidingen, de aanvraag van nieuwe opleidingen en is betrokken bij de monitoring van studenttevredenheid. Andere beleidsterreinen zijn: onderwijswet- en regelgeving, internationalisering, diversiteit en inclusie, sociale veiligheid, ondernemerschap, leven lang ontwikkelen, docentprofessionalisering en studentenwelzijn.
 • Het AHK Research Centre vormt de schakel tussen onderzoeksgroepen en stelt onderzoekers in staat hun expertise te delen en hun onderzoek de wereld in te brengen. Daarnaast biedt het advies en ondersteuning op het gebied van (kwaliteitszorg, beleid, bedrijfsvoering, projectmanagement en funding van) onderzoek.
 • Het Bureau Medezeggenschap levert expertise en adviezen op gebied van medezeggenschap en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de centrale en de decentrale medezeggenschapsraden.
 • Voorbeelden van AHK overstijgende onderdelen zijn het lectoraat Kunsteducatie, het lectoraat Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten, het Artists in Residence programma en het Centre for Arts & Sciences Education. De ontwikkeling van het Marineterrein tot innovatiegebied op het gebied van kunst, wetenschap en technologie hoort hier ook bij.

De nieuwe adjunct-directeur Onderwijs en Onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de strategische ambities van de AHK. Zet zich in voor het bevorderen van (interdisciplinaire) samenwerking tussen en binnen academies, de AHK brede onderzoek en innovatie organisatieonderdelen, het Servicebureau en de samenleving en het zichtbaar maken van de resultaten van onderwijs en onderzoek. Jaagt het stimuleren van innovatie, het versterken van onderwijs en onderzoek aan.
De adjunct-directeur valt onder de directeur Servicebureau en heeft een korte lijn richting het College van Bestuur.

De functie
Als adjunct-directeur ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, organisatie en uitvoering van de centrale O&O afdelingen. Je bent leidinggevende aan afdelingen die:

 • vraaggericht en signalerend werken en benodigde expertise leveren aan onderwijs en onderzoek;
 • actief bijdragen aan bredere vraagstukken binnen AHK met betrekking tot onderwijs, onderzoek en medezeggenschap door signaleren, agenderen en inspireren;
 • de doorvertaling van de ambities opgesteld in het strategische plan stimuleren en realiseren;
 • zorgdragen voor inrichting en uitvoering van periodieke onderwijs- en onderzoek gerelateerde audits en metingen en voor het leveren van bevindingen en stuurinformatie aan College van Bestuur en directeuren van de academies;
 • zicht houden op (belangwekkende) landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderzoek- en onderwijs(beleid) en de implicaties ervan voor het onderwijs en onderzoek binnen de AHK.

Daarnaast geef je leiding aan overstijgende lectoraten en organisatie-eenheden op onderzoek en innovatie gebied door coördinatie van organisatie en uitvoering, waarbij de inhoudelijke richting onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur valt.
Dit alles betekent co-creëren, samenwerken en inspireren in samenwerking met de directeuren van de academies, lectoraten en afdelingen van het servicebureau. En vraagt verbindend en krachtig leiderschap om te durven prioriteren, samenhang te brengen en knopen door te hakken. Erkennen van ontwikkelingen die in gang zijn gezet en daar zorg voor dragen en verder brengen.

Functie-eisen en persoonlijkheidsprofiel
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring van en met onderwijs(vernieuwing), onderzoek en het opstellen van onderwijsbeleid, bij voorkeur opgedaan in de kunsten. Je werkt en denkt op strategisch en academisch niveau en kunt ook makkelijk schakelen tussen tactisch en operationeel niveau. Je wilt graag voorlopen op de ontwikkelingen om het onderwijs en onderzoek in de kunsten duurzaam te vernieuwen en bent betrokken bij maatschappelijke transities en thema’s.
Je bent geïnteresseerd in de wereld van onderwijs in de kunsten. En in staat om een gedragen visie te ontwikkelen op het AHK onderwijs en onderzoek en de interne organisatie hierin mee te nemen. Je hebt relevante en aantoonbare leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke en in staat om structuur te creëren en mensen mee te nemen, te motiveren en te inspireren.
Je bent deskundig in het initiëren van complexe ontwikkelprogramma’s en gemakkelijk in staat te verbinden en te motiveren zowel inhoudelijk als mensgericht. Je bent vaardig in communiceren, plannen organiseren, signaleren en adviseren.

Competenties
Inhoudelijke competenties

 • vaardig in en gedreven door ontwikkeling, onderzoek en innovatie, door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;ervaring/ affiniteit met (praktijk)onderzoek;
 • ervaring met bedrijfsvoering en veranderprocessen;
 • strategisch inzicht.

Leidinggevende competenties

 • in staat om op een mensgerichte wijze leiding en ruimte te geven aan professionals;
 • in staat om het beste in mensen naar boven te halen en aan een gemeenschappelijk gedragen kwaliteitscultuur te bouwen;
 • in staat te prioriteren en in staat besluiten te nemen en uit te voeren;
 • in staat om complexe vraagstukken tot constructieve oplossingen te brengen;
 • organisatorische competenties en voldoende bedrijfsmatig inzicht en vaardigheid.

Persoonlijke competenties

 • verbinder
 • inspirerend en motiverend
 • communicatief sterk en samenwerkingsgericht
 • resultaatgericht en besluitvaardig
 • betrokken en empathisch
 • open en oprechte houding

Arbeidsvoorwaarden
Je komt te werken in een inspirerende werkomgeving in het hartje van Amsterdam, waar studenten het beste uit zichzelf willen halen en bijzondere projecten realiseren. Die gedrevenheid zie je ook terug in de gehele organisatie. Er is veel ruimte voor (informele) uitwisseling en er zijn volop kansen om jezelf te ontwikkelen en eigen initiatieven te nemen.
Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo (schaal 14, max. € 7.687 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Arieke Vermeulen. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2024.
Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : donderdag 7 maart 2024
Eerste ronde selectiegesprekken                   : vrijdag 15 maart 2024 tussen 9:00 – 17:00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken                 : vrijdag 22 maart 2024 tussen 9:00 – 17:00 uur
Een assessment en (online) integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.ahk.nl.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens
Wesselo
Arieke Vermeulen, senior consultantc
Yara Weening, projectassistent
T 030 275 84 48
E y.weening@wesselopublicvalue.nl

 

Reageren voor
Organisatieonderdeel

Servicebureau

Aanstellingsomvang

1,0 fte

Salarisniveau

max. € 7.687 bruto per maand bij een volledig dienstverband

Plaatsingsdatum
Terug naar lijst
Delen