Uitleenvoorwaarden

* Alleen leden van de bibliotheek kunnen materialen lenen
* Alle materialen die uit de bibliotheek worden meegenomen, dienen te worden geregistreerd bij een van de medewerkers
* Kopiëren van materiaal geschiedt op eigen risico, u dient zelf rekening te houden met auteurswetten en copyright
* Het is niet toegestaan in de bibliotheek te eten en te drinken
* Wij waken niet over uw eigendommen
* Bij diefstal wordt de politie ingeschakeld
* Om misverstanden snel op te lossen dient u bij het veroorzaken van een signaal medewerking te verlenen aan onderzoek van uw kleding en tassen

Voorwaarden voor lidmaatschap
Men kan lid worden van de bibliotheek als voldaan wordt aan een van de volgende eisen:
* Een lid dient student te zijn aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: bij inschrijving dient men te overleggen: een geldige studentenkaart (AHK-kaart), het e-mailadres verstrekt door de afdeling ICT van de AHK en een borg van €100,- d.m.v. een door ons verstrekte achter te laten ondertekende machtiging. Als dit niet mogelijk is, kan dit bedrag bij de financiële afdeling op de 10e etage in contanten worden achtergelaten.
* Een lid is werkzaam als docent of medewerker aan de AHK. Het lid dient bij inschrijving te overleggen: de AHK-kaart, het e-mailadres verstrekt door de afdeling ICT van de AHK, en een door ons verstrekte achter te laten ondertekende eenmalige machtiging voor €100,-.
* Een lid is student Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam: bij inschrijving dient het lid te overleggen: de studentenkaart van UvA, een door de student regelmatig geraadpleegd e-mail adres en een borg van €100,- d.m.v. een door ons verstrekte achter te laten ondertekende eenmalige machtiging. Als dit niet mogelijk is, kan dit bedrag bij de financiële afdeling op de 10e etage in contanten worden achtergelaten.

Het lidmaatschap eindigt aan het eind van het betreffende schooljaar en wordt automatisch verlengd indien van toepassing, of eindigt eerder als u niet meer aan de voorwaarden voldoet (b.v. afstuderen of stoppen met de studie, pensioen of ontslag).

Uitleenvoorwaarden
Na inschrijving kunnen materialen worden geleend. Het maximaal aantal te lenen werken voor studenten is acht, voor docenten vijftien. De uitleentermijn bedraagt vier weken, tenzij anders aangegeven; daarna kan het materiaal één maal met vier weken worden verlengd. Bij iedere uitlening dient de persoonlijke studentenkaart (AHK-kaart) overlegd te worden. Het is niet toegestaan te lenen met een kaart van een ander. Ook is het niet toegestaan bibliotheekmaterialen door te lenen aan derden. De bibliotheek houdt de lener altijd volledig verantwoordelijk voor het complete materiaal. Indien materialen verloren zijn, dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de bibliotheek.
Audiovisuele materialen kunnen alleen door docenten voor één dag worden geleend. Naslagwerken en tijdschriften kunnen nooit worden geleend.

Boete
Indien de boeken te laat worden ingeleverd, wordt een boete berekend (let op: de boete wordt doorberekend tijdens vakanties en feestdagen!).
1 dag te laat € 0,10
2 dagen te laat € 0,20
3 dagen te laat € 0,30
4 dagen te laat € 0,40
5 dagen te laat € 0,50
6 dagen te laat € 0,60
7 dagen te laat € 0,70
8 dagen te laat € 0,90
Vanaf 8 dagen te laat wordt € 0,20 per dag per item berekend. Maximale boete bedraagt €7,- (39 dagen te laat). Pas wanneer de boete betaald is mag er weer geleend worden.

Rappellering
Er wordt een herinnering per e-mail verstuurd naar het ahk.nl-e-mailadres. Is het materiaal drie maanden na de inleverdatum niet teruggebracht, dan wordt de borg geïnd (via de machtiging). In het geval dat het bedrag niet voldaan kan worden, schakelen wij een incassobureau in.

Men kan, in overleg met de bibliotheek, een vervangend nieuw (geen tweedehands) exemplaar kopen, in dat geval vervalt de boete maar dient wel een bedrag van €5,- te worden betaald voor administratiekosten. In het geval dat de bibliotheek voor een vervangend exemplaar zorgt, dient de lener een boete én administratiekosten (€5,-) te betalen.

Als de bibliotheek voor de tweede keer een borg c.q. machtiging moet innen of een incassobureau moet inschakelen, dan wordt de lener uitgesloten van lidmaatschap voor de huidige en toekomstige studiejaren. De student of docent is volledig verantwoordelijk voor het geleende materiaal, rappelleringen zijn een extra service van de bibliotheek en bij niet ontvangen of te laat gelezen e-mails blijft de lener verantwoordelijk voor het tijdig retourneren of verlengen van het materiaal.

Delen