Voorwaarden voor betaling van het collegegeld

Wanneer moet ik het collegegeld betaald hebben?
Je moet het collegegeld voor het begin van je studie aan de AHK betalen of een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven. Als je bijvoorbeeld in september begint, moet de betaling uiterlijk op 31 augustus geregeld zijn. Idealiter doe je dit veel eerder. 

Wat gebeurt er als ik mijn collegegeld te laat betaal?
Als je niet op tijd hebt betaald word je niet ingeschreven. Dit heeft gevolgen voor:

 • deelname aan onderwijs en examens;
 • toegang tot alle AHK-gebouwen;
 • je studiefinanciering van DUO;
 • je studentenreisproduct (DUO).

Hoe kan ik betalen?
Hier vind je een overzicht van de mogelijke manieren om je collegegeld te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor betaling van je collegegeld, inclusief gespreide betaling?
Voorwaarden voor betaling van je collegegeld zijn als volgt:

 1. Door het (digitaal) ondertekenen van de incassomachtiging verklaar je dat het collegegeld aan de AHK zal worden betaald door middel van een onherroepelijke machtiging voor automatische incasso (in één keer of in termijnen).
 2. Het annuleren van een incassomachtiging betekent niet dat je geen betalingsverplichting meer hebt.
 3. Je moet voor de incassobetaling een Europees SEPA bankrekeningnummer gebruiken (geen spaarrekening). De rekeninghouder mag de rekening niet opzeggen voordat de laatste termijn is betaald.
 4. Het saldo van de rekening moet voldoende zijn voor de betalingen op de geplande incassodata.
 5. De incassodata worden vermeld bij de door jou gekozen betaalmethode en vind je ook op deze pagina.
 6. Door het ondertekenen van de incassomachtiging (via Studielink of via een formulier), verplicht je je tot betaling van het verschuldigde collegegeld. Deze verplichting kun je niet terugtrekken tenzij je voor het begin van de studie via Studielink annuleert (deadline 31 August). Als je zelf niet de rekeninghouder bent van de gekozen bankrekening, dan moet je toestemming geven aan de AHK dat de rekeninghouder het collegegeld namens jou betaalt. Jij zelf blijft wel verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.
 7. Als er iets verandert aan jouw persoonlijk situatie, en die wijzigingen zijn van invloed op de hoogte van je collegegeld dan geeft je bij het ondertekenen van de machtiging automatische goedkeuring voor een aangepaste incasso van het nieuwe collegegeld. Je ontvangt dan wel per e-mail een bericht hierover.
 8. Gevolgen van het niet betalen van collegegeld:
  1. Als er gekozen is voor een incassomachtiging voor de betaling van het collegegeld maar het volledige bedrag of de termijn kan niet worden afgeschreven, dan ontvang je een e-mail van de centrale studentenadministratie. In die email staat een nieuwe betalingstermijn waarin het achterstallige bedrag moet worden betaald. Hetzelfde geldt als je een termijnbetaling mist die is vastgelegd via een persoonlijke betalingsregeling.
  2. Als de betaling van het collegegeld niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, zal een tweede herinnering worden verstuurd door de centrale studentenadministratie.
  3. Als de automatische betalingen meer dan 2 keer niet lukken dan wordt de gespreide betalingsoptie geannuleerd en moet het volledige openstaande collegegeldbedrag binnen 2 weken betaald worden.
  4. Als het achterstallige bedrag oploopt naar een bedrag dat gelijk staat aan meer dan 2 maandelijkse betalingen, dan kan volgens artikel 7.42, lid 2 van de WHW je inschrijving bij de AHK worden beëindigd.
  5. Als het collegegeld niet is betaald aan het einde van een academisch jaar (31 augustus), dan kan je je niet inschrijven voor het volgende academische jaar, totdat het openstaande bedrag is betaald en dan alleen na goedkeuring van de directie van je academie.
  6. Met een betalingsachterstand van het collegegeld kun je niet afstuderen, totdat het de volledige schuld is afbetaald.
  7. Als na 3 herinneringen de betaling van het verschuldigde collegegeld niet wordt ontvangen door de AHK, wordt de volledige schuld uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle incassokosten zijn dan voor rekening van de student.

Krijg ik geld terug als ik mijn studie beëindig vóór het einde van het academische jaar?
Na beëindiging van de inschrijving (bijvoorbeeld na afstuderen) berekent de Centrale Studentenadministratie of je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke teruggave van het collegegeld. Restituties worden teruggestort op de bankrekening die aan je studentenaccount is gekoppeld. Voor elke maand dat je ingeschreven bent, ben je verplicht 1/12de van het totale jaarlijkse collegegeld te betalen. De verwerkingstijd van de restitutie is ongeveer 3 weken.

Als je je verzoek tot beëindiging indient met een uitschrijfdatum ná 31 mei, dan heb je geen recht op teruggave van het collegegeld.

Delen