Download

Gedragscode Sociale Veilgheid (PDF)

 

Download

Klachtenregeling (seksuele) intimidatie en agressie (PDF)

Sociale veiligheid en ongewenst gedrag: (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie

Het is van het grootste belang dat iedereen op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) in een prettige sfeer kan studeren en werken. Veiligheid, wederzijdse sympathie en respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd. Om ongewenste seksuele intimidatie en/of agressie tegen te gaan heeft de AHK een gedragscode (PDF) opgesteld, een aantal vertrouwenspersonen aangesteld en een klachtencommissie ingesteld.

Waar ligt de grens?
Het komt wel eens voor dat je ongewenst seksueel getinte aandacht krijgt. Deze aandacht kan komen van een docent, een collega, een medestudent of iemand op je stageplaats. De grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit is niet altijd duidelijk. Dat heeft onder meer te maken met het individuele karakter van het kunstonderwijs: de persoonlijke aandacht tijdens het leerproces en het intensieve contact tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst zal iedereen zelf moeten vaststellen. Ze zijn voor een stuk cultureel en maatschappelijk bepaald. Maar jij bepaalt waar voor jou de grens ligt. Ook al zijn zaken voor anderen aanvaardbaar, als ze jou tegenstaan is jouw grens bereikt en hoef je ze niet te aanvaarden.

Nee is nee
Seksuele intimidatie komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Het zijn echter vrouwen die vaker lastig gevallen worden. Het kan hinderlijk of vervelend zijn, maar soms gaat het verder. Bedenk dat het ongewenste gedrag niet altijd vanzelf ophoudt, en dat je dus iets moet ondernemen. Allereerst duidelijk 'nee' zeggen en laten merken dat je het gedrag storend vindt. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat er sprake kan zijn van machtsverschil en van afhankelijkheid. Machtsuitoefening kan overigens ook leiden tot intimiderend gedrag dat geen seksuele aard heeft, maar wel de grenzen overschrijdt. Ongewenste omgangsvormen zijn niet altijd seksueel van aard. Voor de AHK vallen daar ook agressief gedrag, discriminatie, pesten en treiteren onder. 'Nee' zeggen is soms niet voldoende. Je kunt er met een medestudent, een collega of een vriend over praten. Je kunt ook contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van de AHK.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt bij het signaleren van seksuele intimidatie en/of agressie. De vertrouwenspersoon heeft als taak personen, die het slachtoffer zijn van ongewenste intimiteiten, te helpen zoeken naar een oplossing. Dit zal, tenzij je het zelf anders wenst, volledig in vertrouwen gebeuren. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen, zonder die met jou te bespreken en je toestemming te vragen.

Klachtencommissie
In overleg kan worden bepaald of het verstandig is een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon helpt bij het opstellen van de klacht en bewaakt de verdere procedure. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, vergezeld van een beschrijving van welke stappen al genomen zijn. De klacht kan niet anoniem zijn. De naam van zowel de klager als de aangeklaagde moet in de klacht vermeld worden. Voor zowel voor personeel als studenten geldt een termijn van één jaar voor het indienen van een officiële klacht.

Welke manier je ook kiest: als je te maken krijgt met seksuele intimidatie en/of agressie, neemt de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten de signalen serieus en is zij er om bij te dragen aan het vinden van een oplossing.

Delen
 

Download

Gedragscode Sociale Veilgheid (PDF)

 

Download

Klachtenregeling (seksuele) intimidatie en agressie (PDF)