Betalingsvoorwaarden: Betalen in Studielink

VOORWAARDEN VOOR BETALING, AUTOMATISCHE INCASSO EN RESTITUTIE AHK

 • De rekeninghouder of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger machtigt de AHK door ondertekening van het machtigingsformulier om het collegegeld in één keer of in 10 termijnen van zijn/haar bankrekening af te schrijven. De termijnincasso vindt plaats op of rond 5 september en vervolgens op of rond 26e dag van de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, april en mei. De rekeninghouder dient te beschikken over een bankrekening waarvoor de machtiging wordt afgegeven. Een wettelijke vertegenwoordiger van de student (bijvoorbeeld een ouder/voogd) kan ook een machtiging afgeven. De student dient daarmee in te stemmen door dit in Studielink te bevestigen.
 • De student dient ervoor te zorgen dat bevestiging van de machtiging vóór 1 september van het betreffende studiejaar via Studielink aan de AHK afgegeven is. De machtiging is correct afgegeven als de student een bevestiging via de e-mail ontvangen heeft.
 • De bankrekening mag niet worden opgeheven alvorens de laatste termijn is voldaan.
 • Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met de afschrijving, kan hij/zij volgens de SEPA-termijnen de bank de opdracht geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Let op: de bank is gemachtigd eventuele stornokosten in rekening te brengen. De AHK zal de stornokosten altijd doorbelasten.
 • De rekeninghouder is er verantwoordelijk voor dat er voldoende saldo op de bankrekening staat  om het collegegeld te incasseren op de incassodata.
 • De machtigingsovereenkomst is geldig voor de duur van het studiejaar waarin de student ingeschreven staat. Bij een uitschrijving wordt de doorlopende betalingsverplichting beëindigd en vervalt de machtingsovereenkomst. Bij een eventuele hervatting van de studie  dient de student  opnieuw betaalinformatie in Studielink in te vullen.
 • De student heeft bij een tussentijdse uitschrijving vóór 1 juni recht op restitutie van het teveel betaalde collegegeld. De datum van uitschrijving in Studielink is leidend bij het bepalen van dat bedrag. Elke maand teveel betaald betekent een restitutie van 1/12de van het collegegeld.
 • De incassogegevens kunnen niet gewijzigd worden gedurende het studiejaar. Voor een nieuw studiejaar kunnen nieuwe betaalgegevens ingevuld worden in Studielink.

Meld betalingsproblemen direct

Is een betaling mislukt, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de Centrale Studentenadministratie en maak afspraken om dit te herstellen. Heb je (langdurig) geldzorgen dan is de decaan je eerste aanspreekpunt.  Het is in het belang van alle partijen om onderstaande consequenties van het niet (op tijd) betalen te voorkomen:

 • Wanneer er bij gespreide betaling een termijn niet kan worden geïnd, stuurt Centrale Studentenadministratie een betalingsherinnering. Bij uitblijvende reactie stuurt ze een ingebrekestelling: binnen vijf dagen na dagtekening moet het verschuldigde bedrag op de rekening van de AHK zijn bijgeschreven.
 • Als de aanmaning binnen de termijn niet is voldaan, kan het instellingsbestuur de inschrijving beëindigen met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning.
 • Wanneer er sprake is van betalingsachterstand, kan de inning van de vordering overgedragen worden aan een incassobureau. De studentendebiteur ontvangt hiervan een aankondiging per brief. De kosten van de incassoprocedure zijn voor rekening van de studentdebiteur, tenzij deze binnen tien werkdagen na de dag van kennisgeving met bewijsstukken heeft aangetoond dat de onmogelijkheid van inning van de openstaande termijnbetalingen niet aan hem kan worden toegerekend. Ook na beëindiging van de inschrijving blijft deze vordering van kracht.
 • Zolang het verschuldigde college- of examengeld niet is voldaan en, indien van toepassing, zolang de kosten van de incassoprocedure als bedoeld in het vorige punt niet zijn voldaan, zal student de toegang tot het onderwijs worden ontzegd en/of kan hij/zij geen propedeutisch of afsluitend examen doen en krijgt hij/zij geen diploma uitgereikt.

Informatie

Kijk voor informatie over het betalen van collegegeld op:
Studentenzaken.

Delen