Beroep

Voor de rechtsbescherming van studenten ten aanzien van beslissingen over examens en tentamens is een aparte commissie ingesteld, het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Cobex is een commissie van de AHK onder leiding van een extern deskundige (jurist).

Je kunt bij het Cobex terecht als je het niet eens bent met beslissingen van examinatoren, examencommissies, faculteitsdirecteuren of het CvB. Dit kan onder andere gaan over examens, sancties bij fraude, vrijstellingen of een negatief bindend studieadvies. Dit noem je in beroep gaan. Houd er rekening mee dat je binnen zes weken na een besluit beroep moet hebben aangetekend.

Als je het niet eens bent met een beoordeling, wordt aangeraden om eerst met de docent of examinator in gesprek te gaan die de beoordeling heeft gegeven. Als je daarna nog steeds bezwaar hebt tegen de beoordeling, kan je dit bij de examencommissie aankaarten. De examencommissie beslist wat er met je klacht wordt gedaan. Als je tegen de beslissing van de examencommissie in beroep wilt gaan, kom je bij het Cobex terecht. Als je rechtstreeks naar het Cobex gaat, zal deze willen weten waarom je niet eerst naar je docent en vervolgens naar de examencommissie bent gegaan.

Als je tegen een besluit in beroep gaat, hoeft de opleiding niet te wachten met de uitvoering van het besluit (de beroepsprocedure heeft geen schorsende werking). Indien je in beroep gaat tegen een negatief bindend studieadvies mag je bijvoorbeeld in afwachting van de uitspraak van het Cobex, niet ingeschreven staan voor de opleiding en kun je ook geen lessen volgen.

Er kunnen situaties zijn waarbij je heel snel duidelijkheid nodig hebt over de vraag of je beroep gegrond of ongegrond wordt verklaard. Je kunt dan bij het Cobex een voorlopige voorziening aanvragen (zie het Reglement van Orde).

Het Cobex zal eerst aan diegene die het besluit heeft genomen verzoeken om een ‘minnelijke schikking’ te onderzoeken. Er volgt dan een gesprek tussen jou en diegene die het besluit heeft genomen op basis van je beroepschrift. Het begrip ‘minnelijke schikking’ houdt in dat diegene die het besluit heeft genomen dit besluit opnieuw in overweging neemt naar aanleiding van wat in het beroepschrift staat en van wat in het schikkingsgesprek aan de orde komt. Dat betekent niet dat het een onderhandelingsgesprek is dat hoeft te leiden tot een compromis.

Blijkt een minnelijke schikking niet mogelijk dan wordt het beroepschrift door het Cobex in behandeling genomen. In voorbereiding op de hoorzitting moet diegene die het besluit heeft genomen schriftelijk reageren op je beroepschrift, zodat het Cobex zoveel mogelijk informatie heeft. Tijdens de hoorzitting komen beide partijen aan het woord. Je mag zelf vertellen hoe jij denkt dat het zit, maar je mag ook iemand meenemen die dat voor je doet. Daarnaast kan het Cobex nog vragen stellen. Een aantal weken na de zitting volgt dan de uitspraak. Het beroep wordt dan gegrond of ongegrond verklaard.

Het Cobex onderzoekt:

  • of het besluit op de juiste wijze is genomen;
  • of daarbij alle procedures juist zijn gevolgd;
  • of het besluit in redelijkheid is genomen;
  • of degene die het besluit heeft genomen daarbij zuivere bedoelingen heeft gehad en niet buiten zijn bevoegdheid is gegaan;
  • of er strijdigheid is met het algemeen rechtsbewustzijn.

Als het Cobex van mening is dat het beroep van een student gegrond is, wordt het besluit teniet gedaan en moet de opleiding of examencommissie met de student in gesprek gaan over de consequenties van deze uitspraak.

Het Cobex neemt hierover zelf geen besluit. Het Cobex kan bijvoorbeeld geen andere beoordeling van een examen geven, maar wel beslissen dat een beoordeling onterecht is gegeven. De opleiding moet dan met een oplossing komen, bijvoorbeeld in de vorm van een herbeoordeling of herkansing.

Een uitspraak van het Cobex is bindend voor beide partijen. Het is wel mogelijk om tegen een uitspraak van het Cobex in beroep te gaan bij het College van beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag, cbho.nl.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit, aan het Cobex worden gestuurd: College van beroep voor de examens, postbus 15079, 1001 MB Amsterdam.

Neem de volgende punten op in je beroepschrift:

  • je naam en adres;
  • indien van toepassing: je studentnummer en de opleiding waarop het beroep betrekking heeft;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving en datum van het besluit waartegen het beroep is gericht en bij voorkeur een kopie van dat besluit;
  • een uitgebreide motivering van het beroep.

Zie het Reglement van Orde van het Cobex voor de procedures met betrekking tot indiening, behandeling, poging tot minnelijke schikking, spoedeisend belang, etc.

Delen