Strategisch Plan AHK 2018-2023 legt focus op kwaliteit, innovatie en verbinding

Gepubliceerd op

De AHK heeft haar toekomstvisie tot aan 2023 vastgelegd in het Strategisch Plan 2018-2023. Dit plan beschrijft welke thema’s in onderwijs en onderzoek de komende jaren extra aandacht krijgen. Ook geeft het plan een aanzet hoe die thema’s extra ondersteund worden met budget dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs. Het plan is tot stand gekomen op basis van gesprekken met directeuren, toezichthouders en medewerkers en studenten uit de medezeggenschapsorganen van de AHK. Ook is gesproken met een aantal belangrijke externen uit het werkveld.

Artistiek en persoonlijk
De artistieke en persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal in het intensieve onderwijs van de AHK. We blijven investeren in de kwaliteit van dat onderwijs, om de studenten op te leiden tot het hoogste niveau in hun discipline, vanuit een solide vakmanschap, met volop ruimte voor innovatie en experiment.

Vakmanschap en vernieuwing
Innovatie is onlosmakelijk verbonden met de kunsten en krijgt de komende jaren een nog nadrukkelijker plaats binnen de AHK. Het gaat dan niet alleen om technologische innovatie en digitalisering, maar ook om nieuwe initiatieven bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt en om de toekomst van studenten en alumni, die meer mogelijkheden krijgen zich een leven lang te ontwikkelen bij de AHK. Duurzame, op de toekomst gerichte faciliteiten zijn hierbij van groot belang. Bij dit alles verliezen we het vak en het vakmanschap - het vertrekpunt van alle opleidingen - niet uit het oog.

Verbindend en relevant

Urgente maatschappelijke thema’s dwingen ons de verbinding met de maatschappij steevast op te zoeken. Vanuit het oogpunt van diversiteit willen we dat iedereen met talent de weg naar onze opleidingen weet te vinden en dat we een inclusieve leeromgeving bieden. In onderzoek en onderwijs heeft het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de stedelijke leefomgeving, nadrukkelijk aandacht. En we doen dat uiteraard in de internationale context van de werkvelden waartoe de AHK opleidt. Zo houden we het kunstonderwijs actueel en relevant.

Instellingstoets Kwaliteitszorg in 2019

Het Strategisch Plan is een belangrijke onderlegger voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK), die de AHK in 2019 voor de tweede keer zal doorlopen. Bij deze instellingstoets beoordeelt de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) of binnen de AHK de voorwaarden aanwezig zijn om de eigen ambities waar te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan personeelsbeleid, medezeggenschap, onderwijsevaluaties en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Ook zaken als ICT en huisvesting komen aan bod. Deze ITK vindt plaats op 19 en 20  september, 30, 31 oktober en 1 november 2019.

Download het Strategisch Plan 2018-2023 (pdf)

Delen