Naar inhoud
 

Sociale veiligheid binnen de AHK

Waar kan ik terecht met mijn klacht of bezwaar?

De AHK zet zich in om studie en werk binnen de hogeschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt of dat er situaties ontstaan waarbij je je als student of medewerker benadeeld voelt. Ook kan het gebeuren dat je het niet eens bent met een genomen besluit. Wat kun je doen?

Je kunt altijd terecht bij het AHK-klachtenloket
Weet je niet precies waar je moet zijn, dan kun je je vraag sturen naar het AHK-klachtenloket via het e-mailadres klachten@ahk.nl. Je vraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Het klachtenloket van de AHK kan je vertellen onder welke regeling je vraag valt, of het een melding, klacht, bezwaar of beroep is en wat je kunt doen. Over het algemeen geldt: een klacht gaat over gedrag, en bezwaar of beroep gaat over een besluit waarmee je het oneens bent.

Over welk onderwerp heb je een klacht of waarover wil je bezwaar maken?

Klacht over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag

Studenten die ongewenst gedrag (hebben) ervaren kunnen dit om te beginnen melden bij hun docent, leidinggevende, directeur of bij het College van Bestuur. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de AHK-klachtencommissie.

Klachtencommissie
Een vertrouwenspersoon kan je helpen bij het opstellen en indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, vergezeld van een beschrijving vanwelke stappen al genomen zijn. Alle klachten worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. De naam van zowel de klager als de aangeklaagde moet in de klacht vermeld worden. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, inclusief de contactgegevens, vind je via deze link. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je op MyAHK (alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten). 

Bezwaar tegen besluiten over examens, tentamens en beoordelingen

Mag je geen examen doen en vind je dat onterecht? Ben je het niet eens met een beoordeling? Laat de uitslag van een tentamen te lang op zich wachten? Ben je het oneens met een beslissing van de examencommissie? In eerste instantie kun je dit bespreken met je docent, examinator of het hoofd van de opleiding. Als dat geen oplossing biedt, kun je formeel bezwaar maken bij de examencommissie. Elke academie heeft een eigen examencommissie die de kwaliteit van tentamens en examens bewaakt. Je vindt de contactgegevens van de examencommissie op het intranet van jouw academie.

Bezwaar maken bij de examencommissie
Als je bezwaar maakt bij de examencommissie wordt onderzocht of de procedure en regels van de onderwijs- en examenregeling (OER) op de juiste manier zijn toegepast. De examencommissie kan op basis van je bezwaar concluderen dat de OER niet voldoende is gevolgd. Soms moet dan een tentamen- of examenbeoordeling worden overgedaan. In dat geval ben je door de examencommissie in het gelijk gesteld. Maar het kan ook zijn dat je géén gelijk krijgt. Als je het niet eens bent met het besluit van de examencommissie kun je daartegen in beroep gaan bij het College van beroep voor de examens (Cobex).

In beroep bij het Cobex

Ben je het oneens met het besluit van de examencommissie over je bezwaar? Dan kun je binnen zes weken tegen het besluit in beroep gaan bij het College van beroep voor de examens (Cobex). Het Cobex is een onafhankelijk orgaan binnen de AHK, met een externe voorzitter. De voorzitter is in het dagelijks leven jurist. Je kunt het klachtenloket benaderen voor informatie over het Cobex via klachten@ahk.nlof zie hier.

Het Cobex behandelt niet alleen beroepszaken over besluiten van de examencommissie, maar je kunt ook voor sommige beslissingen van een academiedirecteur of het college van bestuur van de AHK bij het Cobex terecht. Denk hierbij aan een negatief bindend studieadvies of een afwijzing van vrijstelling van studieonderdelen. Het Cobex beoordeelt de zorgvuldigheid en rechtmatigheid van een beslissing (de beoordeling van het Cobex betreft nooit het niveau van de studentprestatie). 

Het advies is om je beroep eerst te bespreken met je studieleider of andere betrokkene. Ook kun je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of decaan. 

Let op: een beroep bij het Cobex moet binnen zes weken na het betreffende besluit zijn ingediend, anders wordt het niet in behandeling genomen. Indiening kan via een e-mail naar cobex@ahk.nl.

Uitspraak van de rechter vragen
Studenten kunnen na het doorlopen van een interne AHK-procedure van de examencommissie, het Cobex of de geschillenadviescommissie een uitspraak van de rechter vragen. De rechter spreekt zich dan uit over het besluit van het bestuur van de AHK, dat genomen is na het advies van het Cobex of de geschillenadviescommissie over jouw bezwaar of beroep. Via de afdeling Studentenzaken van de Raad van State kun je op een laagdrempelige manier een uitspraak vragen.

Geschillenadviescommissie voor bezwaren over andere zaken

Voor bezwaren die betrekking hebben op andere zaken - anders dan examens, tentamens of grensoverschrijdend gedrag - kun je als student terecht bij de geschillenadviescommissie van de AHK. Ben je het bijvoorbeeld oneens met besluiten die te maken hebben met toelating tot een opleiding, inschrijving, collegegeld, het Profileringsfonds, organisatorische zaken, of ordemaatregelen die vatbaar zijn voor bezwaar en beroep? Dan kun je binnen zes weken tegen het besluit bezwaar maken bij de geschillenadviescommissie. De geschillenadviescommissie is een onafhankelijk orgaan binnen de AHK, met een externe voorzitter. De voorzitter is in het dagelijks leven jurist. Wil je meer weten over de geschillenadviescommissie? Je kunt je vraag stellen aan klachten@ahk.nl of lees hier het Reglement van de geschillencommissie.

Let op: je bezwaar moet binnen zes weken na het betreffende besluit bij de geschillenadviescommissie zijn ingediend, anders wordt het niet in behandeling genomen. Indiening kan via een e-mail naar klachten@ahk.nl.

Het advies is om je bezwaar eerst te bespreken met de betreffende coördinator, studieleider, docent, of andere betrokkene(n). Ook kun je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of decaan.

 

Tips of opmerkingen
Als je niet echt een klacht hebt, maar wel vindt dat dingen beter kunnen, kun je in gesprek gaan met een docent, studieleider, of met een lid van de opleidingscommissie of academieraad. De academieraad vormt de medezeggenschap binnen de academie. Zowel de opleidingscommissie, als de academieraad adviseren de directie over het (organiseren van) onderwijs. Beide organen behandelen geen individuele klachten.

Quick links

    Delen
     

    Sociale veiligheid binnen de AHK