Lectoraat Architecture & Circular Thinking in CIRCOLLAB

Gepubliceerd op

Lectoraat Architecture & Circular Thinking in CIRCOLLAB om circulaire transitie te versnellen

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat vraagt om een ongekende transitie in de wijze waarop we ondernemen, samenwerken, denken en doen. In CIRCOLLAB identificeren de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Windesheim samen met 32 partners welke technologische, sociale en economische innovaties er in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) nodig zijn om veranderingen in een stroomversnelling te brengen en hoe deze met interdisciplinair praktijkgericht onderzoek te realiseren zijn. Het consortium ontvangt hiertoe een SPRONG-subsidie van zeker een miljoen euro, voor een termijn van tenminste vier jaar.

Van methoden om gebouwen circulair te maken tot systemen voor de herbestemming of verwerking van meubels en textiel: aan slimme technologie om te verduurzamen geen gebrek. Maar veel circulaire oplossingen blijven tot nu toe beperkt tot toepassingen op lab- en pilot-schaal. Dit terwijl Nederland grote stappen wil zetten naar een circulaire economie; doel is om in 2050 circulair te zijn. Daarom is het zaak dat we met zijn allen nu al anders gaan denken en doen - van de fabrikant die grondstoffen inkoopt voor zijn producten tot de consument die nadenkt over de aanschaf van een meubel- of kledingstuk, en de overheid die de toepassing van een technologie toestaat.

Kennisinfrastructuur opzetten

De drie hogescholen ontwikkelen in 'Circular transition through collaboration in the metropolitan region Amsterdam' (CIRCOLLAB) samen met kennis- en praktijkpartners een regionale infrastructuur voor het programmeren en uitvoeren van interdisciplinair onderzoek. Ze zetten hierbij dynamische leernetwerken op waarin partners onderling kennis en inzichten uitwisselen over de uitkomsten van experimenten in de regio. De partners leggen een structurele verbinding met het onderwijs: het thema circulariteit wordt vertaald naar curricula voor het opleiden van de professionals die voor de transitie nodig zijn.

Samen experimenteren

Peter van Assche, lector Architecture & Circular Thinking aan de AHK: 'Voor de circulaire economie moeten we in de waardeketen van volgtijdelijke naar parallelle processen. Dat betekent kennis delen, samen dingen uitproberen en vooral niet zelf het wiel willen uitvinden; in je eentje achter je bureau een theoretische oplossing bedenken, dat gaat niet meer werken. CIRCOLLAB, en de leernetwerken die we gaan opzetten, vind ik een prachtig voorbeeld van hoe het straks moet.'

Leernetwerken

Er komen CIRCOLLAB-leernetwerken rond vier thema’s: 1. Circulair denken en doen 2. Circulair ondernemen 3. Circulair menselijk kapitaal, 4. Circulair samenwerken. De thema’s worden gekoppeld aan twee waardeketens: de gebouwde omgeving en consumptiegoederen. In de leernetwerken komen vragen aan bod als: ‘Welke kennis, houding en gedrag rond de aanschaf van textiel zien we graag bij consumenten?’ ‘Hoe kunnen bedrijven door het inzetten van een circulair businessmodel zowel hun commerciële als maatschappelijke doelen bereiken?’ ‘Welke kennis en vaardigheden moeten (toekomstige) professionals hebben als het gaat om circulariteit en hoe vertaalt zich dit naar onderwijs?’ En: ‘Hoe organiseer je samenwerking in de bouwsector om gebouwen meer circulair te maken?’ Het project sluit hiermee aan bij de onderwerpen op de Kennis- en Innovatie Agenda’s Circulaire Economie en Maatschappelijk Verdienvermogen van de Nederlandse overheid.

Al doende leren en al lerende doen speelt een belangrijke rol bij transities. Daarom speelt de verbinding met experimenteerruimtes als het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie in Flevoland en het Marineterrein in Amsterdam een centrale rol in CIRCOLLAB – vanaf het eerste experiment tot en met de opschaling van innovaties.

35 partners

CIRCOLLAB telt 35 partners, waaronder diverse regionale overheden, bedrijven en brancheverenigingen, kennisinstellingen en maatschappelijke- en netwerkorganisaties. Initiatiefnemers zijn de HvA (penvoerder), Hogeschool Windesheim en AHK. In totaal zijn er elf lectoraten bij betrokken.

Lectoraten die samen de kern vormen van CIRCOLLAB:

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten:

 • Architecture & Circular Thinking

Hogeschool van Amsterdam:

 • Bouwtransformatie
 • Circulair Ontwerpen & Ondernemen
 • City Logistiek
 • Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken
 • Civic Interaction Design
 • Fashion Research & Technology
 • Psychologie voor een Duurzame Stad
 • Urban Economic Innovation

Hogeschool Windesheim:

 • Nieuwe Arbeidsverhoudingen
 • Urban Innovation
   

 

Delen