29.09.22, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
30.09.22, 19:00 hrs.
01.10.22, 11:00 hrs.
't Huis aan de Poel
01.10.22, 21:00 hrs.
02.10.22, 11:00 hrs.
Cultureel Centrum Onder de Linden
02.10.22, 11:30 hrs.
Papagenohuis
02.10.22, 16:00 hrs.
Singer Laren
02.10.22, 16:00 hrs.
Oude Kerk Spaarndam
04.10.22, 12:15 hrs.
AMC Stiltecentrum
04.10.22, 12:30 hrs.
De Thomas
04.10.22, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
04.10.22, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
05.10.22, 20:00 hrs.
Cinetol
06.10.22, 18:00 hrs.
Academy of Architecture
06.10.22, 19:00 hrs.
Academy of Architecture
07.10.22, 16:00 hrs.
Academy of Architecture
07.10.22, 18:00 hrs.
Amare
07.10.22, 20:00 hrs.
Garage Noord
08.10.22, 14:00 hrs.
Centrum Schalkwijk
09.10.22, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
09.10.22, 11:00 hrs.
Huis de Pinto
09.10.22, 12:30 hrs.
Papagenohuis
09.10.22, 15:00 hrs.
Kleine Kerk
13.10.22, 12:15 hrs.
VUmc kapel
13.10.22, 16:30 hrs.
Nederlandse Filmacademie
13.10.22, 16:30 hrs.
SOOP
13.10.22, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
13.10.22, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
14.10.22, 19:30 hrs.
Bitterzoet
15.10.22, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.10.22, 11:30 hrs.
Papagenohuis
20.10.22, 09:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.10.22, 12:30 hrs.
Plein van Siena
21.10.22, 09:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.10.22, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
21.10.22, 15:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
21.10.22, 20:00 hrs.
Rosa Spierhuis
23.10.22, 11:30 hrs.
Papagenohuis
23.10.22, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
23.10.22, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
25.10.22, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
26.10.22, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
27.10.22, 17:00 hrs.
Sheraton Hotel Schiphol
28.10.22, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
28.10.22, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
30.10.22, 11:30 hrs.
OBA de Hallen
30.10.22, 11:30 hrs.
Papagenohuis
30.10.22, 12:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
01.11.22, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
04.11.22, 10:00 hrs.
Nascholing ArtechLab
Breitner Academie
[Translate to English:]
05.11.22, 00:00 hrs.
Academy of Architecture
05.11.22, 13:15 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
08.11.22, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
10.11.22, 16:30 hrs.
Reinwardt Academie
15.11.22, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
16.11.22, 19:30 hrs.
Nederlandse Filmacademie
17.11.22
Academy of Architecture
17.11.22, 12:30 hrs.
Concertgebouw
19.11.22, 11:00 hrs.
Q-Factory
22.11.22, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
26.11.22, 10:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
[Translate to English:]
28.11.22, 18:00 hrs.
29.11.22, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
12.12.22, 15:30 hrs.
20.01.23, 09:00 hrs.
26.01.23, 16:30 hrs.
Melkweg
27.01.23, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
[Translate to English:]
28.01.23, 10:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
[Translate to English:]
30.01.23, 18:40 hrs.
Academy of Architecture
03.02.23, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
[Translate to English:]
09.02.23
Academy of Architecture
11.02.23, 09:00 hrs.
[Translate to English:]
24.02.23
Academy of Architecture
06.03.23, 00:00 hrs.
Academy of Architecture
[Translate to English:]
16.03.23
Academy of Architecture
01.04.23, 11:00 hrs.
02.04.23, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
04.04.23, 15:30 hrs.
Share