29.02.24, 12:30 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
29.02.24, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
01.03.24
Academy of Architecture
01.03.24, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
01.03.24, 16:00 hrs.
Academy of Architecture
02.03.24, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
03.03.24, 11:00 hrs.
Cultureel Centrum Onder de Linden
03.03.24, 11:30 hrs.
Papagenohuis
03.03.24, 16:15 hrs.
Singer Laren
[Translate to English:]
04.03.24, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
04.03.24, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
05.03.24, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
06.03.24, 19:00 hrs.
CVA Blue Stage, Conservatorium van Amsterdam
06.03.24, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
[Translate to English:]
07.03.24, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
07.03.24, 20:00 hrs.
Academy of Architecture
08.03.24
Nationale Opera & Ballet
08.03.24, 16:00 hrs.
Het Scheepvaartmuseum
08.03.24, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.03.24
Nationale Opera & Ballet
09.03.24, 14:00 hrs.
Het Scheepvaartmuseum
09.03.24, 15:00 hrs.
NedPho Koepel
09.03.24, 16:00 hrs.
Stadsgehoorzaal Leiden
09.03.24, 16:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
10.03.24, 11:30 hrs.
Papagenohuis
10.03.24, 14:00 hrs.
Nationale Opera & Ballet
11.03.24, 19:30 hrs.
Q-Factory
12.03.24, 19:30 hrs.
Q-Factory
[Translate to English:]
14.03.24, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
14.03.24, 11:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.03.24, 12:41 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
14.03.24, 14:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
14.03.24, 16:30 hrs.
SOOP
14.03.24, 19:00 hrs.
CVA Blue Stage, Conservatorium van Amsterdam
14.03.24, 20:00 hrs.
Ontmoetingskerk Haarlem-Schalkwijk
15.03.24, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
15.03.24, 13:00 hrs.
Embassy of the Free Mind
15.03.24, 19:00 hrs.
CVA Blue Stage, Conservatorium van Amsterdam
16.03.24, 13:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
18.03.24, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
19.03.24, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
19.03.24, 19:30 hrs.
Q-Factory
20.03.24, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
20.03.24, 18:00 hrs.
Reinwardt Academie
21.03.24, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
21.03.24, 10:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
Soup & Socialize @ AHK Culture Club, event announcement 21 March
21.03.24, 18:00 hrs.
AHK Culture Club
22.03.24, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
22.03.24, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.03.24, 12:15 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
23.03.24, 13:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
24.03.24, 12:00 hrs.
OBA de Hallen
24.03.24, 12:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
24.03.24, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.03.24, 13:00 hrs.
EYE
25.03.24, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
25.03.24, 19:30 hrs.
Q-Factory
26.03.24, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
27.03.24, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
28.03.24, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
28.03.24, 12:25 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.03.24, 12:00 hrs.
AHK Culture Club
29.03.24, 12:30 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
[Translate to English:]
08.04.24, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
12.04.24, 21:00 hrs.
Muziekgebouw Eindhoven
13.04.24, 13:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.04.24, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.04.24, 16:00 hrs.
Stadsgehoorzaal Leiden
14.04.24, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
15.04.24, 18:09 hrs.
AHK Culture Club
14.05.24, 12:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
18.05.24, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
Programme announcement Soup & Socialize @ AHK Culture Club on May 23, 2024
23.05.24, 18:00 hrs.
AHK Culture Club
23.06.24, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
Share