ICT-gebruiksregels

Het gebruik van ICT-faciliteiten zoals computers en het AHK-netwerk door studenten en medewerkers gaat samen met regels voor gebruik en gedrag. Uitgangspunt is dat ICT-faciliteiten op een professionele, verantwoorde, rechtmatige, ethische, redelijke en zorgvuldige wijze worden gebruikt.

De onderstaande gebruiksregels zijn een ingekorte weergave van de regels in het Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten (PDF). Deze regels gelden voor de hele AHK-gemeenschap: studenten, personeel, stagiaires en uitzendkrachten. 

1. Gebruik van computers en netwerk is bedoeld voor studie of werk
Gebruik voor zaken in de privésfeer mag alleen binnen redelijke grenzen. Privégebruik mag nooit storend zijn voor de goede voortgang van de dagelijkse werkzaamheden.

2. Toegangscodes zijn persoonlijk; uitlenen is niet toegestaan
Uitlenen aan een medestudent of collega is niet nodig, zij beschikken zelf over toegangscodes.

3. Verander je wachtwoord regelmatig
Gebruik een wachtwoord dat je goed kunt onthouden, maar dat niet snel is te achterhalen. Er is programmatuur die wachtwoorden kan achterhalen, vooral als die voor de hand liggend zijn. Zorg ervoor dat je wachtwoord niet hetzelfde is als je gebruikersnaam.

4. Verspreid geen beledigend of aanstootgevend materiaal
Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er grenzen aan het toelaatbare. Beledigend en/of aanstootgevend materiaal mag niet worden gedownload, opgeslagen, verzonden of verspreid. Onder beledigend en/of aanstootgevend materiaal wordt in ieder geval verstaan materiaal van pornografische, racistische, discriminerende of (seksueel) intimiderende aard en materiaal dat op andere wijze in strijd is met de wet of de goede zeden. Neem bij gebruik van computers en netwerk de goede omgangsvormen in acht.

5. Installeer zelf geen software
Het installeren van software mag alleen worden uitgevoerd door medewerkers van de ICT-afdeling van de AHK of daartoe gemachtigde personen. Het uitschakelen, wijzigen of omzeilen van op computers geïnstalleerde beveiligingen zoals antivirus software en firewalls is niet toegestaan.

6. Voorkom verspreiding van computervirussen
Wees behoedzaam bij het openen van bijlagen in e-mail en programma's op internet. Installeer op de thuis-pc een antivirusprogramma en zorg dat je de meest actuele antivirusbestanden hebt; gebruik van USB-sticks met virussen kan schade aanrichten op computers en netwerk.

7. Verstuur geen ongevraagde e-mail (spam)
Het is niet toegestaan om anonieme e-mail te verzenden en/of e-mail ongevraagd en in grote hoeveelheden naar verzendlijsten te sturen. Doe niet mee aan 'kettingmail'.

Naleving
Elke persoon aan wie toegang is verleend tot MyAHK en gebruikmaakt van door de AHK beschikbaar gestelde computers is gehouden de hierboven beschreven, door het College van Bestuur vastgestelde ICT-gebruiksregels in acht te nemen. Er vindt controle op naleving van deze gebruiksregels plaats. Bij overtreding van de gebruiksregels kunnen door of namens het College van Bestuur maatregelen worden genomen.

Delen