De AHK en duurzaamheid

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar leefomgeving en de mogelijke belasting van het milieu door het gebruik van gebouwen en faciliteiten. Daarom spant de AHK zich in om deze belasting zo veel mogelijk te beperken. Ook het energiebeleid is gericht op een continue verbetering van de milieuprestatie van de AHK.

De AHK beoogt hierdoor op een verantwoorde manier invulling te geven aan mondiale en Europese afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo zijn de Wet Milieubeheer en de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3) belangrijke toetsingscriteria voor de AHK.

Onder andere zet de AHK zich in om bij het uitvoeren van haar activiteiten hinder of milieubelasting zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, en streeft zij naar een hogere efficiency van het energieverbruik. De AHK treft hiertoe noodzakelijke organisatorische maatregelen en technische voorzieningen.

Daarnaast vereist de invoering en handhaving van het energiezorgsysteem van iedereen binnen de organisatie een zo groot mogelijke zorgvuldigheid voor wat betreft de omgang met energie, alsook het naleven van opgestelde procedures en werkinstructies.

Teneinde de kwaliteit van het energiezorgsysteem te handhaven, worden er periodiek interne audits uitgevoerd naar de werking ervan, naar het naleven van wet- en regelgeving en naar de mate van energiebewust werken. Aan de hand van de hierdoor verkregen informatie toetsen het College van Bestuur en de faculteitsdirecties jaarlijks de in de energiebeleidsverklaring genoemde doelstellingen aan de werkelijk behaalde resultaten.

Het College van Bestuur stelt zich eindverantwoordelijk voor de implementatie van het energiebeleid en reserveert daarvoor de benodigde middelen.

Duurzaamheidsplatform

In 2012 is een Duurzaamheidsplatform opgericht bestaande uit medewerkers, met als doel het vergroten van het bewustzijn rond duurzaamheid onder studenten en medewerkers. Het Duurzaamheidsplatform bestaat uit onderstaande leden. Voor suggesties of vragen over duurzaamheid kun je contact opnemen met de contactpersoon van je eigen academie:

Mirjam Kloosterman (contact AHK) mirjam.kloosterman@ahk.nl
Joseefke Brabander (contact AvB) joseefke.brabander@ahk.nl
Ralph Roosen (contact BA) ralph.roosen@ahk.nl
Marc de Graaf (contact CvA) marc.degraaf@ahk.nl
Sjors van Vliet (contact NFA) sjors.vanvliet@ahk.nl
Youssef Zahri (contact RWA) youssef.zahri@ahk.nl
Niki Lemmens (contact ATD) niki.lemmens@ahk.nl
Eva Kol (Communicatie) eva.kol@ahk.nl

Delen