De AHK en duurzaamheid

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar leefomgeving en de mogelijke belasting van het milieu door het gebruik van gebouwen en faciliteiten. Daarom spant de AHK zich in om deze belasting zo veel mogelijk te beperken. Ook het energiebeleid is gericht op een continue verbetering van de milieuprestatie van de AHK.

De AHK beoogt hierdoor op een verantwoorde manier invulling te geven aan mondiale en Europese afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo zijn de Wet Milieubeheer en de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3) belangrijke toetsingscriteria voor de AHK.

Onder andere zet de AHK zich in om bij het uitvoeren van haar activiteiten hinder of milieubelasting zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, en streeft zij naar een hogere efficiency van het energieverbruik. De AHK treft hiertoe noodzakelijke organisatorische maatregelen en technische voorzieningen.

Daarnaast vereist de invoering en handhaving van het energiezorgsysteem van iedereen binnen de organisatie een zo groot mogelijke zorgvuldigheid voor wat betreft de omgang met energie, alsook het naleven van opgestelde procedures en werkinstructies.

Teneinde de kwaliteit van het energiezorgsysteem te handhaven, worden er periodiek interne audits uitgevoerd naar de werking ervan, naar het naleven van wet- en regelgeving en naar de mate van energiebewust werken. Aan de hand van de hierdoor verkregen informatie toetsen het College van Bestuur en de faculteitsdirecties jaarlijks de in de energiebeleidsverklaring genoemde doelstellingen aan de werkelijk behaalde resultaten.

Het College van Bestuur stelt zich eindverantwoordelijk voor de implementatie van het energiebeleid en reserveert daarvoor de benodigde middelen.

Sustainable Development Goals

De AHK heeft de Sustainable Development Goals (SDG), oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, samen met de andere Nederlandse hogescholen ondertekend. Daarmee zet de AHK zich in voor een betere wereld en het genereren van impact. De Verenigde Naties willen met de 17 doelen van de wereld in 2030 een betere plek maken en richten zich hiermee onder andere op armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater. De AHK vindt het belangrijk om hier aan deel te nemen en richt zich met name, ook al voordat de SDG werden geïntroduceerd, op de volgende vijf onderwerpen: 

Kwaliteit onderwijs 
De AHK staat voor excellent opleiden: bijzonder getalenteerde studenten krijgen bij de AHK de kans hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het werkveld. Het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het niveau van de docenten is een continu streven in de onderwijsontwikkeling van de AHK. 

Gendergelijkheid 
De AHK streeft naar het wegwerken van genderongelijkheid in het onderwijs. Met een bovengemiddeld aantal vrouwen in het (hoger) management, onderwijs en onderzoek en een studentenpopulatie die voor 56% uit vrouwen bestaat, draagt de AHK bij aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Ongelijkheid verminderen 
De AHK streeft naar het verminderen van ongelijkheid door de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk te maken en te bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, functiebeperking, ras, etniciteit, herkomst en maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Duurzame steden en gemeenschappen 
In haar onderzoek richt de AHK zich onder meer op de bijdragen die kunst, cultuur en de creatieve industrie kunnen leveren aan de leefbaarheid van stedelijke omgevingen, in het bijzonder de metropoolregio Amsterdam, en aan de energietransitie. 

De AHK wil ook de nadelige milieu-impact van haar eigen bedrijfsvoering reduceren, onder meer door bijzondere aandacht te besteden aan het afvalbeheer. De AHK heeft een milieuzorgsysteem, waarbij als doelstelling is geformuleerd dat bij inkoop van diensten en goederen aandacht wordt besteed aan duurzaamheidaspecten. Hierbij zal de milieubelasting van de aankoop in de productie-, leverings-, gebruiks- en afvalfase zo laag mogelijk dienen te zijn en dient ook rekening te worden gehouden met sociale- en arbo-aspecten. De AHK scheidt haar afval zoveel mogelijk en werkt samen met een partner die zorgdraagt voor zoveel mogelijk hergebruik van het afval. 

Klimaatactie 
De AHK is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar leefomgeving en de mogelijke belasting van het milieu door het gebruik van gebouwen en faciliteiten. Daarom spant de AHK zich in om deze belasting zo veel mogelijk te beperken. Ook het energiebeleid is gericht op een continue verbetering van de milieuprestatie van de AHK. Momenteel wekt de AHK bijvoorbeeld 9% van haar energie zelf op door middel van zonnepanelen, drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde. 

Duurzaamheidsplatform

In 2012 is een Duurzaamheidsplatform opgericht bestaande uit medewerkers, met als doel het vergroten van het bewustzijn rond duurzaamheid onder studenten en medewerkers. Het Duurzaamheidsplatform bestaat uit onderstaande leden. Voor suggesties of vragen over duurzaamheid kun je contact opnemen met de contactpersoon van je eigen academie:

Mirjam Kloosterman (contact AHK) mirjam.kloosterman@ahk.nl
Esther Mapp (contact AvB) esther.mapp@ahk.nl
Ralph Roosen (contact BA) ralph.roosen@ahk.nl
Thomas Vellinga (contact CvA) thomas.vellinga@ahk.nl
Ferry Hijkoop (contact NFA) ferry.hijkoop@ahk.nl
Martijn Ekkes (contact RWA) martijn.ekkes@ahk.nl
Niki Lemmens (contact ATD) niki.lemmens@ahk.nl
Eva Kol (Communicatie) eva.kol@ahk.nl

Humans of the Arts & duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat veel studenten en medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten nauw aan het hart ligt. Ze maken het thema bespreekbaar via hun kunst, creëren lessenseries over duurzaamheid of proberen het op de kaart te zetten binnen hun vakgebied. Wij verzamelden deze bijzondere verhalen over bijdragen aan een betere wereld in de portretserie Humans of the Arts & duurzaamheid.

Delen