De AHK en duurzaamheid

Als Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Daarom spannen we ons in om de belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken. Benieuwd hoe we dat doen en wat jij hieraan kunt bijdragen? In de infographic Routekaart Duurzaamheid vind je de route die we hebben uitgestippeld om onszelf in 2035 een Co2-neutrale en circulaire AHK te kunnen noemen.

Sustainable Development Goals

De AHK heeft de Sustainable Development Goals (SDG), oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, samen met de andere Nederlandse hogescholen ondertekend. Daarmee zet de AHK zich in voor een betere wereld en het genereren van impact. De Verenigde Naties willen met de 17 doelen van de wereld in 2030 een betere plek maken en richten zich hiermee onder andere op armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater. De AHK vindt het belangrijk om hier aan deel te nemen en richt zich met name, ook al voordat de SDG werden geïntroduceerd, op de volgende vijf onderwerpen: 

Kwaliteit onderwijs 
De AHK staat voor excellent opleiden: bijzonder getalenteerde studenten krijgen bij de AHK de kans hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het werkveld. Het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het niveau van de docenten is een continu streven in de onderwijsontwikkeling van de AHK. 

Gendergelijkheid 
De AHK streeft naar het wegwerken van genderongelijkheid in het onderwijs. Met een bovengemiddeld aantal vrouwen in het (hoger) management, onderwijs en onderzoek en een studentenpopulatie die voor 56% uit vrouwen bestaat, draagt de AHK bij aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Ongelijkheid verminderen 
De AHK streeft naar het verminderen van ongelijkheid door de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk te maken en te bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, functiebeperking, ras, etniciteit, herkomst en maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Duurzame steden en gemeenschappen 
In haar onderzoek richt de AHK zich onder meer op de bijdragen die kunst, cultuur en de creatieve industrie kunnen leveren aan de leefbaarheid van stedelijke omgevingen, in het bijzonder de metropoolregio Amsterdam, en aan de energietransitie. 

De AHK wil ook de nadelige milieu-impact van haar eigen bedrijfsvoering reduceren, onder meer door bijzondere aandacht te besteden aan het afvalbeheer. De AHK heeft een milieuzorgsysteem, waarbij als doelstelling is geformuleerd dat bij inkoop van diensten en goederen aandacht wordt besteed aan duurzaamheidaspecten. Hierbij zal de milieubelasting van de aankoop in de productie-, leverings-, gebruiks- en afvalfase zo laag mogelijk dienen te zijn en dient ook rekening te worden gehouden met sociale- en arbo-aspecten. De AHK scheidt haar afval zoveel mogelijk en werkt samen met een partner die zorgdraagt voor zoveel mogelijk hergebruik van het afval. 

Klimaatactie 
De AHK is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor haar leefomgeving en de mogelijke belasting van het milieu door het gebruik van gebouwen en faciliteiten. Daarom spant de AHK zich in om deze belasting zo veel mogelijk te beperken. Ook het energiebeleid is gericht op een continue verbetering van de milieuprestatie van de AHK. Momenteel wekt de AHK bijvoorbeeld 9% van haar energie zelf op door middel van zonnepanelen, drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde. 

Duurzaamheidsplatform

In 2012 is het Duurzaamheidsplatform (DZP) opgericht met als doel het vergroten van het bewustzijn rond duurzaamheid onder studenten en medewerkers. Het platform komt acht keer per jaar bijeen. Met suggesties of vragen over duurzaamheid kun je contact opnemen met de contactpersoon van je eigen academie:

Mirjam Kloosterman (contact Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) mirjam.kloosterman@ahk.nl
Esther Mapp (contact Academie van Bouwkunst)esther.mapp@ahk.nl
Ralph Roosen (contact Breitner Academie) ralph.roosen@ahk.nl
Mike Arends (contact Conservatorium van Amsterdam) mike.arends@ahk.nl
Stéphanie Dekker (contact Nederlandse Filmacademie) stephanie.dekker@ahk.nl

Jurriën van der Zaal (contact Reinwardt Academie) jurrien.vanderzaal@ahk.nl

Sjoerd Sporken (contact Academie voor Theater en Dans) sjoerd.sporken@ahk.nl
Edit Man in t’ Veld (contact Servicebureau) edit.manintveld@ahk.nl
Stijn de Vries (contact Huisvesting en beheer) stijn.devries@ahk.nl
Günhan Etker (contact Informatisering en automatisering) gunhan.etker@ahk.nl

Eva Kol (contact Communicatie) eva.kol@ahk.nl

Humans of the Arts & duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat veel studenten en medewerkers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten nauw aan het hart ligt. Ze maken het thema bespreekbaar via hun kunst, creëren lessenseries over duurzaamheid of proberen het op de kaart te zetten binnen hun vakgebied. Wij verzamelden deze bijzondere verhalen over bijdragen aan een betere wereld in de portretserie Humans of the Arts & duurzaamheid.

Delen